fbpx

arrow-back Regulamin Konkursu na najciekawsze video sportowe

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu realizowanego pod nazwą „Konkurs na najciekawsze video sportowe” (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji „Pho3nix Active Schools” (dalej „Akcja”).
 2. Konkurs oraz Akcja są realizowane za pośrednictwem strony internetowej Pho3nix Kids: https://pho3nix-kids.com/ (dalej „Portal”). Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określa polityka prywatności Pho3nix udostępniona na Portalu (dalej „Polityka Prywatności”).
 3. Właścicielem Portalu jest fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”).
 4. Organizatorem Konkursu jest partner lokalny Pho3nix na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020 (dalej „Organizator”).
 5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. Konkurs adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzących w skład zespołów szkół, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość umożliwienia dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie również innym placówkom oświatowym.
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie może nastąpić od dnia 15 stycznia 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 28 lutego 2021 r. do godz. 23:59.
 9. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia do dnia 2 czerwca 2021 r. i dzieli się na dwa etapy:
  a) Etap I – Zgłoszenia prac konkursowych – od dnia 11 maja 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 16 maja 2021 r. do godz. 23:59; oraz
  b) Etap II – Głosowanie – od dnia 24 maja 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 30 maja 2021 r. do godz. 23:59.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów określonych w pkt 1.8. i pkt 1.9. Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.
 11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 2 czerwca 2021 r. za pośrednictwem Portalu oraz mediów społecznościowych Pho3nix (Facebook, Instagram).
 12. Organizator poinformuje Głównych Zwycięzców oraz Pozostałych Zwycięzców (w rozumieniu przyjętym odpowiednio w pkt 4.1 i pkt 4.2) o przyznanych Nagrodach Rzeczowych i Warsztatach (w rozumieniu przyjętym odpowiednio w pkt 5.1 i pkt 5.5) w formie e-mail z wykorzystaniem adresów, które zostaną wskazane w zgłoszeniach udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 2.1 lit. a).

 

 1. Uczestnicy i zgłoszenia do Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu jest publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa mająca swoją siedzibę na terytorium Polski (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła podstawowa) lub inna placówka oświatowa, której Organizator umożliwił dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie, która spełni poniższe warunki udziału w Konkursie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”):
  a) dokona zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem dedykowanego dla Konkursu formularza (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”). Formularz Zgłoszeniowy zostanie przesłany Szkołom, które wypełnią formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://forms.gle/pDmkKGLRTk4T76U98, lub które w inny sposób zakomunikują Organizatorowi lub Pho3nix chęć dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie (np. za pośrednictwem Portalu). Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania danych kontaktowych (imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres mailowy, numer telefonu, nazwa i miasto Szkoły, dane adresowe Szkoły oraz dane do wysyłki materiałów reklamowych (brandingu), jeżeli są inne niż dane adresowe Szkoły oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności; oraz
  b) spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.
 2. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 1.8.
 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie dyrektor Szkoły uprawniony do jej reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 5. Każda Szkoła może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Szkoła zostanie poinformowana w formie e-maila zwrotnego, który zostanie wysłany na adres mailowy podany przez osobę upoważnioną w zgłoszeniu udziału w Konkursie. W taki sam sposób Szkoła zostanie poinformowana o odmowie zakwalifikowania do udziału w Konkursie, wykluczeniu z Konkursu oraz zablokowaniu możliwości udziału w Konkursie w przypadkach, o którym mowa w pkt 2.7 i 2.8.
 7. Organizator zastrzega, że Konkurs jest ograniczony do 500 Szkół. W związku z tym o zakwalifikowaniu do Konkursu będzie decydować kolejność otrzymywanych przez Organizatora zgłoszeń. Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie oraz uniemożliwienia dokonywania Szkołom dalszych zgłoszeń po otrzymaniu nie mniej niż 500 zgłoszeń udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu Szkół, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiana limitu Szkół wchodzi w życie z momentem opublikowania informacji o zmianie na Portalu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  b)podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Pho3nix lub godzące w ich wizerunek;
  c)podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

 1. Zadanie konkursowe

 

 1. Szkoły, które otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie mogą wziąć udział w I Etapie Konkursu, który polega na:
  a) stworzeniu pracy konkursowej opisanej w pkt 3.2-3.3;
  b) wysłaniu pracy konkursowej, o której mowa w lit. a) za pośrednictwem Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/konkurs-video.
 2. Praca konkursowa powinna mieć formę filmu video w formacie .mp4, .avi, .mov, .wmv lub .flv o maksymalnym czasie trwania 3 minut i maksymalnej objętości 300 mb oraz zawierać opis tematu oraz inicjatyw zaprezentowanych w pracy konkursowej nawiązujący do Akcji.
 3. Tematem pracy konkursowej winny być inicjatywy promujące w Szkole aktywność fizyczną oraz prezentujące ćwiczenia sportowe uczniów danej Szkoły (np. zabawy ruchowe, taneczne, gry zespołowe czy ćwiczenia indywidualne) wykonywane (przynajmniej w części) z wykorzystaniem materiałów reklamowych (brandingu), który zostanie przesłany na adres kontaktowy Szkoły wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie.
 4. Organizator umożliwia Uczestnikom przesłanie dodatkowych (fakultatywnych) fotorelacji dokumentujących zmagania osób biorących udział w przygotowaniach pracy konkursowej za pośrednictwem formularza, o którym mowa w pkt 3.2 lit. b). Fotorelacje nie są poddawane pod głosowanie, o którym mowa w pkt 4.3 oraz nie stanowią pracy konkursowe, ani jej elementu, z zastrzeżeniem pkt 4.6.
 5. Praca Konkursowa nie może zawierać:
  a) treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  b) treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich;
 6. Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną pracę konkursową.
 7. Praca konkursowa, po jej wgraniu na Portal w sposób, o którym mowa w pkt 3.1. podlega ocenie pod kątem jej zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, w tym pod względem treści i parametrów technicznych.
 8. Praca konkursowa zostanie opublikowana wraz ze startem Etapu II na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/ poprzez import z konta Pho3nix na portalu YouTube poświęconego Konkursowi włącznie z umieszczeniem pracy konkursowej na tym koncie po jej akceptacji przez moderatora. Opublikowanie pracy konkursowej we wskazany powyżej sposób oznacza zakwalifikowanie pracy konkursowej do Konkursu. Organizator może odmówić zakwalifikowania pracy konkursowej do Konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, w tym w pkt 3.3 lub 3.5 oraz gdy dana Szkoła nie została zakwalifikowana do udziału w Konkursie lub poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie w sposób, o którym mowa w pkt 2.6.
 9. Szkoła zgłaszająca pracę konkursową lub fotorelację jednocześnie:
  a) potwierdza, że zgłoszenie pracy konkursowej i fotorelacji i dalsze ich wykorzystanie przez Organizatora i Pho3nix i inne osoby w sposób określony w niniejszym Regulaminie nie narusza praw żadnych osób trzecich, a w tym: praw autorskich i pokrewnych (także do muzyki, o ile została wykorzystana), praw do wizerunku osób uwiecznionych w filmach oraz innych elementach pracy konkursowej. Organizator i Pho3nix nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w związku z publikacją i innym wykorzystaniem pracy konkursowej lub fotorelacji przez Organizatora lub Pho3nix zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  b) zezwala Organizatorowi oraz Pho3nix na opublikowanie pracy konkursowej i fotorelacji na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/, w tym poprzez import z konta Pho3nix na portalu YouTube poświęconego Konkursowi włącznie z umieszczeniem pracy konkursowej i fotorelacji na tym koncie, w celu umożliwienia przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w pkt 4.3 oraz rozstrzygnięcia Konkursu i potwierdza, iż uzyskała zgodę od osób pełnoletnich będących autorami/współautorami pracy konkursowej, a także rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekunów prawnych uprawnionych do samodzielnego decydowania o interesach osobistych i majątkowych (dalej „Opiekun Prawny”) dzieci będących autorami/ współautorami pracy konkursowej na ich publikację w powyższym zakresie;
  c) potwierdza, że Opiekunowie Prawni każdego z uczniów będących autorami/ współautorami pracy konkursowej i fotorelacji, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora oraz Pho3nix z pracy autorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby Konkursu, w tym na rozpowszechnianie pracy podopiecznego z pominięciem nazwiska podopiecznego jako autora/współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu i w celach promocyjnych i archiwalnych;
  d) potwierdza, że osoby pełnoletnie będące autorami/ współautorami pracy konkursowej i fotorelacji, wyrazili zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora oraz Pho3nix z pracy ich autorstwa, na potrzeby Konkursu, w tym na rozpowszechnianie pracy z pominięciem ich nazwiska jako autora/współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu i w celach promocyjnych i archiwalnych;
  e) potwierdza, że Opiekunowie Prawni każdego z uczniów, których wizerunek jest udokumentowany w pracach konkursowych i fotorelacjach, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych nieograniczoną terytorialnie zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego podopiecznego przez Organizatora oraz Pho3nix w celu rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach promocyjnych i archiwalnych. Wyrażona zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie drukowanej, prasie elektronicznej, sieci Internet, w tym mediach społecznościowych;
  f) potwierdza, że osoby pełnoletnie, których wizerunek jest udokumentowany w pracach konkursowych i fotorelacjach, wyrazili nieograniczoną terytorialnie zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora oraz Pho3nix w celu rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach promocyjnych. Wyrażona zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie drukowanej, prasie elektronicznej, sieci Internet, w tym mediach społecznościowych;
  g) potwierdza, że Opiekunowie Prawni każdego z uczniów, których dane osobowe zostały utrwalone w pracach konkursowych i fotorelacjach, zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Organizatora oraz Pho3nix w związku z organizacją Konkursu wynikającymi z Regulaminu i Polityki Prywatności, co Szkoła zobowiązana jest w sposób należyty udokumentować oraz wykazać na każde żądanie Organizatora;
  h) potwierdza, że osoby pełnoletnie, których dane osobowe zostały utrwalone w pracach konkursowych i fotorelacjach, zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Organizatora oraz Pho3nix w związku z organizacją Konkursu wynikającymi z Regulaminu i Polityki Prywatności, co Szkoła zobowiązana jest w sposób należyty udokumentować oraz wykazać na każde żądanie Organizatora;
  i) zobowiązuje się umożliwić Organizatorowi oraz Pho3nix wykorzystanie pracy konkursowej i fotorelacji lub jej fragmentów w działaniach PR dotyczących Konkursu i Akcji, w tym poprzez użycie w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we wszelkich typach mediów (np. Internet, telewizja, druk – w tym plakaty, billboardy – oraz publiczne wyświetlanie, w tym na telebimach).

 

 1. Wybór zwycięzców

 

 1. Głównymi zwycięzcami Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, o których mowa w pkt 5.1, zostaną 3 Szkoły, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4.3 (dalej „Główni Zwycięzcy”).
 2. Pozostałymi zwycięzcami Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody w postaci organizacji warsztatów, o którym mowa w pkt 5.5, zostanie 100 Szkół, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4.3 (dalej „Pozostali Zwycięzcy”).
 3. Głosowanie będzie się odbywać za pośrednictwem Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/, na następujących zasadach:
  a) Oddanie głosu jest możliwe wyłącznie w terminie określonym w pkt 1.9.
  b) Każdy odwiedzający Portal może obejrzeć wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane przez Organizatora do Konkursu i oddać głos na jedną z tych prac.
  c) Aby oddać ważny głos na pracę konkursową, należy:
  i. wybrać pracę konkursową Szkoły, na którą chce się oddać głos.
  ii. kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod wybraną pracą konkursową.
  iii. podać adres e-mail, na który ma zostać wysłany link aktywacyjny potwierdzający udział w głosowaniu, a następnie kliknąć przycisk “Głosuj”.
  iv. kliknąć w link potwierdzający o którym mowa w pkt iii.
  v. po kliknięciu w link potwierdzający oddany głos zostanie zaliczony.
  d) Organizator zastrzega, że adres e-mail, o którym mowa w pkt iii. może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 4. Zabronione jest naruszanie oraz omijanie zasad głosowania, w szczególności celem uzyskania większej liczby głosów. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia głosów oddanych w okolicznościach wskazujących na próbę naruszenia lub ominięcia zasad głosowania. Zabronione są w szczególności:
  a) Oddawanie głosów z adresów e-mail utworzonych z domen tymczasowych lub adresów seryjnych;
  b) Wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.
 5. W przypadku, jeśli w głosowaniu opisanym w pkt 4.3 dwie lub większa liczba prac konkursowych uzyskają jednakową liczbę głosów, co będzie skutkować niemożnością wyłonienia zwycięzców w liczbie, o której mowa w pkt 4.1 i pkt 4.2 w oparciu o liczbę oddanych głosów, o wyborze zwycięskich prac spośród prac, które zajęły ex aequo odpowiednio miejsce 3 (w zakresie Nagród Rzeczowych) oraz miejsce 100 (w zakresie Warsztatów) zdecyduje kapituła konkursowa, o której mowa w pkt 4.6.
 6. Wszelkie nieprzewidziane bądź sporne kwestie w zakresie wyłonienia zwycięzców Konkursu wyjaśnia trzyosobowa kapituła konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Pho3nix. Przy wyborze zwycięskich prac spośród prac, które zajęły ex aequo 3 i 100 miejsce, kapituła konkursowa może wziąć w szczególności pod uwagę fotorelacje, o których mowa w pkt 3.4.

 

 1. Nagroda

 

 1. Nagrodą w Konkursie dla 3 Głównych Zwycięzców jest (dalej: „Nagroda rzeczowa”):
  a) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 10.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.111,11 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy który uzyskał I miejsce;
  b) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 7 000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 777,77 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy który uzyskał II miejsce;
  c) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5 000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy który uzyskał III miejsce.
 2. Główni Zwycięzcy mogą w terminie 21 dni od zakończenia Konkursu przekazać swoje zapotrzebowanie na sprzęt Organizatorowi. W razie braku otrzymania przez Organizatora powyższej informacji – Organizator ma prawo zakupić dowolny sprzęt sportowy do maksymalnej kwoty przyporządkowanej w pkt 5.1 do zajętego przez Głównego Zwycięzcę miejsca w Konkursie wedle wyłącznego uznania Organizatora.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone przez Organizatora do Głównych Zwycięzców w terminie ustalonym między Organizatorem a Głównym Zwycięzcą.
 4. Obowiązek uiszczenia podatku od Nagród rzeczowych spoczywa na Szkołach, zaś obowiązek naliczenia, pobrania, a także odprowadzenia podatku od Nagród rzeczowych spoczywa na Organizatorze. Podatek od Nagród rzeczowych zostanie pobrany od Szkół przez Organizatora poprzez potrącenie jego wartości z kwotą świadczeń pieniężnych przyznanych Głównym Zwycięzcom, o których mowa w pkt 5.1. W związku z pobraniem podatku od Nagród rzeczowych poprzez potrącenie jego wartości z kwotą świadczeń pieniężnych Organizator zostaje zwolniony z obowiązku wydania świadczeń pieniężnych Głównym Zwycięzcom, a Szkoła z obowiązku wydania Organizatorowi naliczonej kwoty podatku od Nagród rzeczowych.
 5. Nagrodą w Konkursie dla 100 Pozostałych Zwycięzców jest możliwość zorganizowania przez Organizatora bezpłatnych jednodniowych warsztatów sportowych z zakresu uzgodnionej z Organizatorem dyscypliny sportowej na terenie Szkoły lub na innym terenie wskazanym przez Szkołę z udziałem przedstawicieli Organizatora (dalej „Warsztaty”).
 6. Organizator zastrzega, że Warsztaty zostaną zrealizowane przez Organizatora w miarę możliwości w okresie od września 2021 r. do końca grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem że szczegółowy termin oraz forma Warsztatów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i instrukcji dotyczących zagrożeń epidemiologicznych wywołanych Covid-19. Informacja o terminach i formie Warsztatów zostanie przekazana indywidualnie Pozostałym Zwycięzcom.
 7. Główni Zwycięzcy oraz Pozostali Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagród rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
 8. Głównym Zwycięzcom oraz Pozostałym Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów.
 9. Główni Zwycięzcy oraz Pozostali Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów na osoby trzecie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody rzeczowej, wynikającą z braku jej odbioru przez Głównego Zwycięzcę Konkursu. W takim przypadku Nagroda rzeczowa pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.
 11. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody rzeczowej w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda rzeczowa pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Szkołę do Konkursu oraz dane osobowe osób, których dane osobowe będą zawarte w pracach konkursowych (dalej „Dane osobowe”) będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie 6.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Organizator, z zastrzeżeniem pkt 6.12.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, promocją Konkursu oraz Akcji, w tym wydaniem Nagród rzeczowych, organizacją Warsztatów i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora wskazanych wyżej danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Organizatora, dotyczący wykonania zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, które mogą zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane Pho3nix, a także podwykonawcom Organizatora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie tych danych na potrzeby realizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu udziału w Konkursie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, odbioru Nagród rzeczowych oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, odbioru Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 8. Osoby dokonujące zgłoszeń mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Organizatorowi nie wolno wówczas dłużej przetwarzać danych osobowych takiej osoby, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Pho3nix jest niezależnym od Organizatora administratorem Danych Osobowych w zakresie w jakim przetwarza Dane Osobowe w związku z korzystaniem przez Uczestników z usług świadczonych przez Pho3nix za pośrednictwem Portalu. Szczegółowe zasady na jakich Pho3nix przetwarza Dane Osobowe określa Polityka Prywatności oraz warunki użytkowania Portalu opublikowane na Portalu.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia, do którego Nagrody rzeczowe miały być dostarczone zwycięzcy zgodnie z pkt 5.3., a w zakresie związanych z organizacją Warsztatów – w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w pkt 5.6.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 

 1. Uwagi końcowe

 

 1. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, w tym przekazanie Nagród rzeczowych dla Głównych Zwycięzców oraz organizację Warsztatów dla Pozostałych Zwycięzców ponosi Organizator.
 2. Pho3nix nie ponosi wobec Uczestników, autorów/współautorów prac konkursowych lub innych osób odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z udziałem w Konkursie. Pho3nix w szczególności nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, a także wszelkich strat lub szkód, w tym urazów fizycznych, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez osoby trzecie ćwiczeń w trakcie tworzenia prac konkursowych lub Warsztatów organizowanych przez Organizatora lub jego podwykonawców.
 3. Uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Pho3nix i jej podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów za wszelkie roszczenia, spory, żądania, postępowania, pozwy, zobowiązania, szkody, straty, koszty, podatki i wydatki, w tym między innymi, za uzasadnione opłaty prawne i księgowe (w tym koszty obrony przed roszczeniami, postępowaniami lub pozwami wniesionymi przez strony trzecie), które mogą powstać w związku z jego udziałem w Konkursie.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
  b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
  c) niemożność przekazania Nagrody rzeczowej Zwycięzcy Głównemu z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Zwycięzcy Głównego;
  d) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Portalu. Szkoły, które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu.

 

 1. Kontakt

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do Organizatora na adres: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska.