fbpx

arrow-back Regulamin Konkursu na największą liczbę kroków

1.       Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu realizowanego pod nazwą „Konkurs na największa liczbę kroków” (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji „Pho3nix Active School” (dalej „Akcja”).
 2. Konkurs oraz Akcja są realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Pho3nix Kids (dalej „Aplikacja”) dostępnej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store oraz portalu Pho3nix Kids pod adresem: https://pho3nix-kids.com/ (dalej „Portal”). Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu oraz Aplikacji określa polityka prywatności Pho3nix udostępniona na Portalu (dalej „Polityka Prywatności”).
 3. Udostępniającym Portal oraz Aplikację jest fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”).
 4. Organizatorem Konkursu jest partner lokalny Pho3nix na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020 (dalej „Organizator”).
 5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. Konkurs adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzących w skład zespołów szkół, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość umożliwienia dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie również innym placówkom oświatowym.
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie może nastąpić od dnia 20 lutego 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 23:59.
 9. Konkurs trwa od dnia 6 kwietnia do dnia 14 kwietnia 2021 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów określonych w pkt 1.8. i pkt 9. Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.
 11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem Portalu oraz mediów społecznościowych Pho3nix (Facebook, Instagram).
 12. Organizator poinformuje Zwycięzcę (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) o wygranej w Konkursie w formie e-mail z wykorzystaniem adresów, które zostaną wskazane w zgłoszeniach udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 2.1.

2.       Uczestnicy i zgłoszenia do Konkursu 

 1. Uczestnikiem Konkursu jest publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa mająca swoją siedzibę na terytorium Polski (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła podstawowa) lub inna placówka oświatowa, której Organizator umożliwił dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie, która spełni poniższe warunki udziału w Konkursie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”):
  • dokona zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem dedykowanego dla Konkursu formularza (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”). Formularz Zgłoszeniowy zostanie przesłany Szkołom, które wypełnią formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://forms.gle/MakijYTATKt93ByW7, lub które w inny sposób zakomunikują Organizatorowi lub Pho3nix chęć dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie (np. za pośrednictwem Portalu). Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania danych kontaktowych (imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres mailowy, numer telefonu, nazwa i miasto Szkoły, dane adresowe Szkoły oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności; oraz
  • spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.
 2. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 1.8.
 3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie dyrektor Szkoły uprawniony do jej reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 5. Każda Szkoła może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Szkoła zostanie poinformowana w formie e-maila zwrotnego, który zostanie wysłany na adres mailowy podany przez osobę upoważnioną w zgłoszeniu udziału w Konkursie. W taki sam sposób Szkoła zostanie poinformowana o odmowie zakwalifikowania do udziału w Konkursie, wykluczeniu z Konkursu oraz zablokowaniu możliwości udziału w Konkursie w przypadkach, o którym mowa w pkt 7 i 2.8.
 7. Organizator zastrzega, że Konkurs jest ograniczony do 500 Szkół. W związku z tym o zakwalifikowaniu do Konkursu będzie decydować kolejność otrzymywanych przez Organizatora zgłoszeń. Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie oraz uniemożliwienia dokonywania Szkołom dalszych zgłoszeń po otrzymaniu nie mniej niż 500 zgłoszeń udziału w Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu Szkół, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiana limitu Szkół wchodzi w życie z momentem opublikowania informacji o zmianie na Portalu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  • podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  • podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Pho3nix lub godzące w ich wizerunek;
  • podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania

3.       Zadanie konkursowe 

 1. Szkoły, które otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie mogą wziąć udział w Konkursie, który polega na wykonywaniu przez uczniów Szkół jak największej liczby kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Dane o liczbie kroków wykonanych przez uczniów Szkół zbierane są przez Aplikację po uprzedniej integracji Aplikacji z aplikacją Google Fit lub aplikacją Apple Health.
 3. Uczniowie reprezentujący Szkołę w Konkursie muszą mieć aktywne „Konto Uczeń” przyporządkowane do Szkoły, w której się uczą oraz zintegrowaną Aplikację z aplikacjami Google Fit lub Apple Health.
 4. Kroki wykonane przez uczniów Szkoły, którzy nie zainstalowali Aplikacji lub nie dokonali integracji Aplikacji z aplikacjami Google Fit lub Apple Health lub wykonywali kroki bez aktywnej Aplikacji lub nie przyporządkowali swojego Konto Uczeń do Szkoły, której są uczniami, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 5. Pho3nix oraz Organizator zastrzegają, że korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia przenośnego posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny Android lub iOS. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line. Zastrzegamy, że nie gwarantujemy poprawności działania Aplikacji bez dostępu do sieci WAN (internetu). Minimalne wymagania do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji w zakresie systemu operacyjnego to: Android 5.1 Lollipop (API 22) do wersji obowiązującej i nowsze oraz iOS 10 i 11, iPhone 6 – X. Możliwe jest, że Aplikacja będzie działać na urządzeniach przenośnych wyposażonych w starsze wersje systemów operacyjnych Android oraz iOS niż wskazane wyżej, jednak Pho3nix oraz Organizator nie składają żadnych zapewnień co do poprawności i bezpieczeństwa Aplikacji na tego typu systemach. Pozostałe warunki korzystania z Aplikacji określają warunki korzystania z Portalu oraz Aplikacji udostępnione na Portalu.

4.       Wybór zwycięzców 

 1. Zwycięzcą Konkursu, zostanie 1 (jedna) Szkoła, której 50 (pięćdziesiąt) najbardziej aktywnych uczniów wykona największą liczbę kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji przez Czas Trwania Konkursu (dalej „Zwycięzca Konkursu”)
 2. Zabronione jest naruszanie oraz omijanie zasad uczciwej rozgrywki, w szczególności celem uzyskania większej liczby kroków. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia kroków zdobytych w okolicznościach wskazujących na próbę naruszenia Regulaminu lub ominięcia zasad Zabronione są w szczególności:
  • tworzenie tzw. Multikont, czyli tworzenie więcej niż jednego konta dla każdego ucznia danej Szkoły;
  • Wykorzystywanie oprogramowania, które wpływa na pomiar aktywności fizycznej uczniów Szkół;
 3. Wszelkie nieprzewidziane bądź sporne kwestie w zakresie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz przyznania Nagród wyjaśnia trzyosobowa kapituła konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Pho3nix.

5.       Nagroda 

 1. Nagrodą w Konkursie będzie (dalej: „Nagroda”):
  • zestaw opasek sportowych Huawei Band 4 (wartość jednej opaski: 78 PLN), w liczbie odpowiadającej liczbie wszystkich uczniów reprezentujących Szkołę będącą Zwycięzcą Konkursu w Konkursie;
 2. Nagrody zostaną przyznane wszystkim uczniom reprezentującym Szkołę będącą Zwycięzcą Konkursu w Konkursie oraz zostaną dostarczone przez Organizatora do Zwycięzcy Konkursu celem ich wydania reprezentantom w terminie ustalonym między Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu. Przez reprezentanta Szkoły będącej Zwycięzcą Konkursu w Konkursie rozumie się ucznia Szkoły, którego Konto Uczeń zostało przyporządkowane na etapie rejestracji do Szkoły, która została Zwycięzcą Konkursu, który wykonał co najmniej 1 (jeden) krok za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu.
 3. Uczniowie Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 4. Uczniom Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród.
 5. Uczniowie Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagród, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczniów Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.
 7. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagród w przypadku złamania przez Szkołę będącą Zwycięzcą Konkursu któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda pozostają własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, mogą zostać wydane uczniom innej Szkoły.

6.       Dane osobowe 

 1. Dane osobowe osoby zgłaszającej Szkołę do Konkursu (dalej „Dane osobowe”) będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie 6.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Organizator, z zastrzeżeniem pkt 12.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, promocją Konkursu oraz Akcji, w tym wydaniem Nagrody i rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora wskazanych wyżej danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Organizatora, dotyczący wykonania zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, które mogą zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w związku z udziałem w Konkursie.
 5. Dane Osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Organizatora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie tych danych na potrzeby realizacji Konkursu.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu udziału w Konkursie.
 7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, odbioru Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji. ewentualnych reklamacji. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie lub rozpatrzenia
 8. Osoby dokonujące zgłoszeń mają prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Organizatorowi nie wolno wówczas dłużej przetwarzać danych osobowych takiej osoby, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 12. Pho3nix jest niezależnym od Organizatora administratorem Danych Osobowych w zakresie w jakim przetwarza Dane Osobowe w związku z korzystaniem przez Uczestników z usług świadczonych przez Pho3nix za pośrednictwem Portalu oraz Aplikacji. Szczegółowe zasady na jakich Pho3nix przetwarza Dane Osobowe określa Polityka Prywatności oraz warunki użytkowania Portalu opublikowane na Portalu.

7.       Reklamacje 

 1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia, do którego Nagrody rzeczowe miały być dostarczone zwycięzcy zgodnie z pkt 5.2
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

8.       Uwagi końcowe 

 1. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, w tym przekazanie Nagrody dla Zwycięzcy Konkursu ponosi Organizator.
 2. Pho3nix nie ponosi wobec Uczestników odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z udziałem w Pho3nix w szczególności nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich, a także wszelkich strat lub szkód, w tym urazów fizycznych, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem kroków w ramach Konkursu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Pho3nix i jej podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów za wszelkie roszczenia, spory, żądania, postępowania, pozwy, zobowiązania, szkody, straty, koszty, podatki i wydatki, w tym między innymi, za uzasadnione opłaty prawne i księgowe (w tym koszty obrony przed roszczeniami, postępowaniami lub pozwami wniesionymi przez strony trzecie), które mogą powstać w związku z jego udziałem w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
  • naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich;
  • niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;
  • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Szkoły, które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu.

9.       Kontakt 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do Organizatora na adres: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska.