fbpx
Polska
ผู้ใช้แอป
โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ
จัดเวิร์กช็อป
ขั้นตอนที่รวบรวม
วิดีโอที่มีแบบฝึกหัด
350 000เด็กที่เกี่ยวข้อง
Divider
ผู้ใช้แอป
75โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ
19การแข่งขันไตรกีฬาสําหรับเด็ก
จัดเวิร์กช็อป
200วิดีโอที่มีแบบฝึกหัด
12 500เด็กที่เกี่ยวข้อง
Szwajcaria
Divider
Anglia
7การแข่งขันไตรกีฬาสําหรับเด็ก
Mobile App– เร็วๆ นี้
Video platform– เร็วๆ นี้
2 200เด็กที่เกี่ยวข้อง
Divider
75วิดีโอกีฬาที่มีแบบฝึกหัด
330โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
10การแข่งขันกีฬาในปี
8 215เด็กที่เกี่ยวข้อง
Australia
Divider
Hiszpania
ผู้ใช้แอป
9โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือ
7การแข่งขันไตรกีฬาสําหรับเด็ก
2จัดเวิร์กช็อป
2 300เด็กที่เกี่ยวข้อง
Divider
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แห่ง
800โรงเรียนที่ทำงานร่วมกัน แห่ง
56 000ผู้ใช้แอปพลิเคชัน คน
Tajlandia