Regulamin Konkursu na Platformie Video

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu realizowanego pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy” (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji „Pho3nix Active School”
 2. Konkurs oraz Akcja są realizowane za pośrednictwem strony internetowej Pho3nix Kids: https://pho3nix-kids.com/ (dalej „Portal”). Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu oraz Uczestników Konkursu określa polityka prywatności Pho3nix udostępniona na Portalu (dalej „Polityka Prywatności”).
 3. Warunki użytkowania Portalu określają warunki użytkowania udostępnione na Portalu (dalej „Warunki”).
 4. Właścicielem Portalu jest fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”).
 5. Organizatorem Konkursu jest partner lokalny Pho3nix na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020 (dalej „Organizator”).
 6. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie, a także Warunków, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.11.2021 r. o godzinie 10:00, a kończy się dnia 30.11.2021 r. o godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu„).
 9. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
 2. nie ukończyła 16 (szesnastego) roku życia;
 3. jest uczniem jednej z 200 szkół, która zgłosiła swój udział w Konkursie wypełniając formularz dostępny pod adresem:  https://forms.gle/bT1dVf18Djo5RJrFA (dalej „Szkoły”), oraz która została zakwalifikowana do Konkursu oraz otrzymała drogą mailową potwierdzenie kwalifikacji do Konkursu; Organizator zastrzega, że Konkurs jest zaadresowany do uczniów nie więcej niż 200 szkół, dlatego w razie wypełnienia formularza przez więcej niż 200 szkół Organizator będzie uprawniony do odmowy zakwalifikowania danej szkoły do udziału w Konkursie według dowolnie obranych przez siebie kryteriów;
 4. posiada Konto Uczeń utworzone zgodnie z Warunkami;
 5. uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego rodzica posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego uprawnionego do samodzielnego decydowania o interesach osobistych i majątkowych Uczestnika (dalej „Opiekun”). Wyrażenie tej zgody następuje na zasadach określonych w Warunkach dla założenia Konta Uczeń, to jest poprzez kliknięcie przez Opiekuna w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na jego adres e‑mail Opiekuna podany przez Uczestnika przy rejestracji Konta Uczeń, co nastąpi w momencie wystosowania przez Uczestnika prośby o założenie Konta Uczeń;
 6. nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy z Organizatorem lub Pho3nix, ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Podanie danych w związku z założeniem Konta Uczeń, jak również złożenie wszelkich oświadczeń, udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Konta Uczeń, co następuje na zasadach określonych w Warunkach.  
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub Warunków. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie jest ostateczna.

Zasady Konkursu i wyłaniania Zwycięzców

 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 (dziesięciu) Uczestników (w ramach każdej ze Szkół), którzy w Czasie Trwania Konkursu uzyskają największą liczbę punktów w ramach danej Szkoły (dalej „Zwycięzcy”).
 2. W razie wystąpienia sytuacji, w której co najmniej dwóch lub więcej Uczestników uzyska taką samą liczbę punktów zajmując ex aequo miejsce dziesiąte, Organizator będzie uprawniony wedle własnego wyboru do zastosowania dodatkowego kryterium w postaci czasu zdobycia punktów lub wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania Nagród w liczbie, która przekracza 10 (dziesięciu) Uczestników na Szkołę.
 3. Punkty będą przyznawane za odtworzenia przez Uczestnika filmów publikowanych w panelu dostępnym po zalogowaniu do Konta Uczeń w liczbie 5 (pięć) punktów za pierwszy odtworzony w całości film w danym dniu. Punkty będą przyznawane Uczestnikom automatycznie w chwili zakończenia odtwarzania filmu.
 4. Po zakończonym odtworzeniu filmu, Uczestnik będzie mógł wypełnić Quiz z 5 (pięcioma) pytaniami, za które będzie mógł zdobyć dodatkowe 5 (pięć) punktów.
 5. Za poprawną odpowiedź na wszystkie 5 pytań w Quizie, Uczestnik otrzyma możliwość obejrzenia dodatkowego filmu i zdobycie dodatkowych 5 (punktów)
 6. Każdego dnia Uczestnik będzie mógł zdobyć od 0 do 15 (od zera do piętnastu) punktów:
 7. Odtworzenie filmu – 5 (pięć) punktów
 8. Wypełnienie Quizu – od 0 do 5 (od zera do pięciu) punktów
 9. Odtworzenie dodatkowego filmu po poprawnym wypełnieniu Quizu – 5 (pięć) punktów
 10. Punkty nie będą przyznawane Uczestnikom za każde kolejne odtworzenia filmów w danym dniu, ani za częściowe odtworzenia filmów.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania w Czasie Trwania Konkursu akcji, w których będzie przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty, np. poprzez zastosowanie mnożników punktów (dalej „Akcja”).
 12. Uczestnik zostanie poinformowany o organizacji Akcji każdorazowo przed jej rozpoczęciem poprzez ogłoszenie na Portalu, które będzie w szczególności określać czas trwania Akcji oraz zasady przyznawania dodatkowych punktów Uczestnikom.

Nagrody

 1. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie w ramach Szkoły jest łącznie 10 (dziesięć) inteligentnych opasek sportowych Huawei Band 4 (dalej „Nagrody”), to jest po 1 (jednej) Nagrodzie dla każdego Zwycięzcy.
 2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do Nagrody innej osobie. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na równowartość pieniężną.
 3. Przekazanie Nagród Zwycięzcom nastąpi w trakcie spotkań zorganizowanych z udziałem Organizatora w Szkołach, do których przyporządkowane zostały Konta Uczeń Zwycięzców w terminach uzgodnionych indywidualnie ze Szkołami.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w formie wiadomości e-mail, która zostanie wystosowany na adres Opiekuna, który został przyporządkowany do Konta Uczeń Zwycięzcy nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Wraz z informacją o wygranej zostanie przekazana szczegółowa informacja opisująca sposób przekazania Nagród Zwycięzcom. Organizator zastrzega, że przekazanie Nagród będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 6. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
 7. nie spełniał warunków uczestnictwa w chwili przystąpienia do Konkursu;
 8. naruszył postanowienia Regulaminu lub Warunków.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagród, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczniów Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.

Dane Osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób biorących udział lub w inny sposób uczestniczących w Konkursie można znaleźć w Polityce Prywatności.

Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania.

Postanowienia właściwe dla miejsca zamieszkania

Poniżej przedstawiamy postanowienia, które mają zastosowanie, jeżeli Uczestnik ma miejsce zamieszkania w kraju, w którym obowiązuje dane postanowienie:

krajdodatkowe lub zmodyfikowane postanowienie
  
  
  

Uwagi końcowe

 1. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, w tym przekazanie Nagród ponosi Organizator.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
 4. naruszenie przez Uczestników praw osób trzecich;
 5. niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Zwycięzcy;
 6. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Portalu.
 8. Regulamin jest dostępny na Portalu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Regulaminu, skontaktuj się z pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do Organizatora na adres: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska.