Regulamin Konkursu w Aplikacji Mobilnej Pho3nix Kids

Regulamin Konkursu: Międzyszkolny konkurs w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids

 1. Postanowienia ogólne 
 • Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu realizowanego pod nazwą „Międzyszkolny konkurs w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids” (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji charytatywnej realizowanej pod nazwą „Fundacja Pho3nix Gra z WOŚP” (dalej „Akcja„).
 • Konkurs jest realizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej Pho3nix Kids (dalej „Aplikacja”) dostępnej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store oraz portalu Pho3nix Kids pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/ (dalej „Portal”).
 • Udostępniającym Portal oraz Aplikację jest fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”).
 • Organizatorem Konkursu jest partner lokalny Pho3nix na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020 (dalej „Organizator”).
 • Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również wchodzących w skład zespołów szkół, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość umożliwienia dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie również innym placówkom oświatowym.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie może nastąpić od dnia 6 grudnia 2021 r. od godz. 00:01 do dnia 6 lutego 2022 r. do godz. 23:59.
 • Konkurs trwa od dnia 24 stycznia 2022 r. o godzinie 00:01, a kończy się dnia 6 lutego 2022 r. o godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów określonych w pkt 1.9 i 1.10. Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2022 r. za pośrednictwem Portalu oraz mediów społecznościowych Pho3nix (Facebook, Instagram).
 • Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) o wygranej w Konkursie w formie e-mail z wykorzystaniem adresów, które zostaną wskazane w zgłoszeniach udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 2.1.
 1. Uczestnicy i zgłoszenia do Konkursu 
 • Uczestnikiem Konkursu jest publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa mająca swoją siedzibę na terytorium Polski (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła podstawowa) lub inna placówka oświatowa, której Organizator umożliwił dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie, która spełni poniższe warunki udziału w Konkursie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”):
 • dokona zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem dedykowanego dla Konkursu formularza dostępnego pod adresem https://pho3nix-kids.com/pho3nix-gra-z-wosp/  (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”). Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania danych kontaktowych koordynatora Szkoły (dalej „Koordynator”) (imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres mailowy, numer telefonu, nazwa i miasto Szkoły, dane adresowe Szkoły oraz akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności dostępnej na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/polityka-prywatnosci/ ); oraz
 • spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.
 • Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 1.9.
 • Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie Koordynator.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu przez Koordynatora.
 • Każda Szkoła może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 • O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Szkoła zostanie poinformowana w formie e-maila zwrotnego, który zostanie wysłany na adres mailowy podany przez Koordynatora. W taki sam sposób Szkoła zostanie poinformowana o odmowie zakwalifikowania do udziału w Konkursie, wykluczeniu z Konkursu oraz zablokowaniu możliwości udziału w Konkursie w przypadkach, o którym mowa w pkt 7 i 2.8.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
 • podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 • podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Pho3nix lub godzące w ich wizerunek;
 • podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania.
 1. Zadanie konkursowe 
 • Szkoły, które otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie mogą wziąć udział w Konkursie, który polega na wykonywaniu przez uczniów Szkół jak największej liczby kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu.
 • Dane o liczbie kroków wykonanych przez uczniów Szkół zbierane są przez Aplikację po uprzedniej integracji Aplikacji z aplikacją Google Fit lub aplikacją Apple Health.
 • Uczniowie Szkoły reprezentujący Szkołę w Konkursie muszą mieć aktywne „Konto Uczeń” przyporządkowane do Szkoły, w której się uczą oraz zintegrowaną Aplikację z aplikacjami Google Fit lub Apple Health, a także spełniać pozostałe warunki wymagane do korzystania z funkcjonalności mierzenia kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji określone w Warunkach Użytkowania Aplikacji i Portalu udostępnionych na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/warunki-uzytkowania/ (dalej „Warunki”);.
 • Kroki wykonane przez uczniów Szkoły, którzy nie zainstalowali Aplikacji lub nie dokonali integracji Aplikacji z aplikacjami Google Fit lub Apple Health lub wykonywali kroki bez aktywnej Aplikacji lub nie przyporządkowali swojego Konta Uczeń do Szkoły, której są uczniami, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 1. Wybór zwycięzców 
 • Zwycięzcami Konkursu, zostanie 20 (dwadzieścia) Szkół, których uczniowie (przyporządkowani do tych Szkół) wykonają największą liczbę kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji przez Czas Trwania Konkursu (dalej „Zwycięzca Konkursu”), z zastrzeżeniem że liczba Nagród przypadających na uczniów poszczególnych Zwycięzców Konkursu będzie zróżnicowana oraz będzie proporcjonalna do zajętego przez Zwycięzcę Konkursu miejsca w Konkursie zgodnie z podziałem zaprezentowanym w pkt 5.1.
 • Zabronione jest naruszanie oraz omijanie zasad uczciwej rozgrywki, w szczególności celem uzyskania większej liczby kroków. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia kroków zdobytych w okolicznościach wskazujących na próbę naruszenia Regulaminu lub ominięcia zasad. Zabronione są w szczególności:
 • tworzenie tzw. Multikont, czyli tworzenie więcej niż jednego konta dla każdego ucznia danej Szkoły;
 • wykorzystywanie oprogramowania, które wpływa na pomiar aktywności fizycznej uczniów Szkół.
 • Wszelkie nieprzewidziane bądź sporne kwestie w zakresie wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz przyznania Nagród wyjaśnia trzyosobowa kapituła konkursowa składająca się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Pho3nix.
 1. Nagroda 
 • Nagrodą w Konkursie będzie (dalej: „Nagroda”) zestaw opasek sportowych Huawei Band 4 (wartość jednej opaski: 78 PLN), w liczbie nie większej niż 500 (pięćset) łącznie, które zostaną przyporządkowane proporcjonalnie do zajętego przez Zwycięzcę Konkursu miejsca w Konkursie zgodnie z poniższym podziałem:

1 miejsce – w ilości odpowiadającej liczbie uczniów będących reprezentantami tej Szkoły, jednak nie więcej niż 200 uczniów;

2 miejsce – 50 uczniów będących reprezentantami tej Szkoły, którzy wykonali największą w tej Szkole liczbę kroków; 

3 miejsce – 30 uczniów będących reprezentantami tej Szkoły, którzy wykonali największą w tej Szkole liczbę kroków; 

od 4 do 10 miejsca – 15 uczniów będących reprezentantami tych Szkół, którzy wykonali największą w tych Szkołach liczbę kroków;

od 11 do 20 miejsca – 10 uczniów będących reprezentantami tej Szkoły, którzy wykonali największą w tych Szkołach liczbę kroków.

 • Nagrody zostaną przyznane odpowiedniej liczbie reprezentantów Szkół zgodnie z ilościami podanymi w pkt. 5.1 oraz zostaną dostarczone przez Organizatora do Zwycięzców Konkursu celem ich wydania reprezentantom w terminie ustalonym między Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu. Przez reprezentanta Szkoły będącej Zwycięzcą Konkursu w Konkursie rozumie się ucznia Szkoły, którego Konto Uczeń zostało przyporządkowane na etapie rejestracji do Szkoły, która została Zwycięzcą Konkursu, który wykonał co najmniej 1000 (jeden tysiąc) kroków za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu.
 • Uczniowie Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 • Uczniowie Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagród, wynikającą z braku jej odbioru przez Uczniów Szkół, którym zostaną przyznane Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.
 • Organizator ma prawo odmówić wydania Nagród w przypadku złamania przez Szkołę będącą Zwycięzcą Konkursu któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, mogą zostać wydane uczniom innej Szkoły.
 1. Dane osobowe 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Konkursie można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/polityka-prywatnosci/.

 1. Reklamacje 
 • Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com.
 • Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 • Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, który zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z uznaniem reklamacji.
 1. Uwagi końcowe 
 • Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, w tym przekazanie Nagrody dla Zwycięzcy Konkursu ponosi Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
 • naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich;
 • niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;
 • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Szkoły, które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu.
 1. Kontakt 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do Organizatora na adres: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska.