fbpx

arrow-back Klauzula Administratora Danych Osobowych

KLAUZULA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020 (dalej „Administrator”) jest –niezależnym od Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”) – administratorem danych osobowych posiadaczy kont uczeń (dalej „Użytkownicy”) utworzonych za pośrednictwem strony internetowej: https://pho3nix-kids.com/ (dalej „Portal”) lub aplikacji mobilnej Pho3nix Kids (dalej „Aplikacja”) gromadzonych przez Pho3nix w związku z korzystaniem przez Użytkowników z kont uczeń za pośrednictwem Portalu w postaci: rodzaj, czas wyświetlania, liczba wyświetlonych filmów, oraz za pośrednictwem Aplikacji w postaci: aktywność fizyczna Użytkownika (czas, ilość wykonanych kroków) (dalej „Dane Osobowe”), w zakresie w jakim Administrator przetwarza te Dane Osobowe w celu organizacji konkursów za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji (dalej „Konkursy”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając wiadomość elektroniczną pod adres: pomoc@pho3nix-kids.com.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursów, w tym ich przeprowadzeniem, wydaniem nagród, promocją oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora wskazanych wyżej Danych Osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora, dotyczący wykonania zobowiązań i uprawnień wynikających z regulaminów Konkursów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, które mogą zgłaszać uczestnicy Konkursów w związku z udziałem w Konkursach, a w zakresie dotyczącym aktywności fizycznej Użytkowników (np. liczba kroków) – zgoda Użytkownika oraz rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika.
 5. Dane Osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie tych danych w związku z realizacją Konkursów.
 6. Dane Osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursów określony w regulaminach poszczególnych Konkursów, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń uczestników Konkursów z tytułu udziału w Konkursach.
 7. Użytkownik oraz rodzic lub opiekun prawny Użytkownika ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.
 8. Użytkownik oraz rodzic lub opiekun prawny Użytkownika może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Danych Osobowych. Administratorowi nie wolno wówczas dłużej przetwarzać Danych Osobowych takiej osoby, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Zgoda Użytkownika oraz rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak odmowa jej wyrażenia wyklucza możliwość założenia konta uczeń przez Użytkownika, zaś jej cofnięcie – dalsze korzystania z konta uczeń przez Użytkownika przy użyciu Aplikacji, a także uwzględnienie wyników Użytkownika w Konkursach.
 10. Użytkownik oraz rodzic lub opiekun prawny Użytkownika może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych. Administratorowi nie wolno wówczas dłużej przetwarzać Danych Osobowych objętych wyrażoną zgodą, chyba że przetwarzanie jest możliwe oraz uzasadnione w oparciu o inną podstawę prawną. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 13. Pho3nix jest niezależnym od Administratora administratorem Danych Osobowych w zakresie w jakim przetwarza Dane Osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych przez Pho3nix za pośrednictwem Portalu oraz Aplikacji. Szczegółowe zasady na jakich Pho3nix przetwarza Dane Osobowe określa Polityka Prywatności oraz warunki użytkowania Portalu oraz Aplikacji opublikowane na Portalu. Pho3nix przekazuje Administratorowi dane dotyczące aktywności fizycznej Użytkowników (np. liczba kroków), na podstawie zgody Użytkownika oraz zgody rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika.