fbpx

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania („Warunki”) stanowią integralną część polityk Pho3nix Stiftung, fundacji z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisaną do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (zwanej dalej „Pho3nix”, „my” lub „nami”), które regulują dostęp do usług Pho3nix i korzystanie z nich, w tym między innymi korzystanie z treści opublikowanych na stronie internetowej Pho3nix Kids (zwanej „Portalem”) oraz aplikacji mobilnej Pho3nix Kids możliwej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store (zwanej dalej „Aplikacją”) i z oferowanych w Portalu i Aplikacji usług (łącznie zwane dalej „Usługi”, a pojedynczo „Usługa”).

Korzystanie z Usług podlega również naszej Polityce Prywatności opublikowanej na Portalu (zwanej dalej „Polityką”). Korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża (dalej „Użytkownik” lub „Ty”) zgodę na korzystanie z nich zgodnie z naszymi Warunkami i Polityką.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszymi Warunkami i Polityką, a w razie pytań lub potrzeby wyjaśnień zachęcamy do kontaktu. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w Sekcji 10.4.

1. Korzystanie z Usług Pho3nix

1.1. Twoje prawo do korzystania z Pho3nix

Możesz korzystać z naszych Usług tylko, jeśli masz co najmniej 16 (szesnaście) lat i jesteś uprawniony do zawarcia ważnej umowy z Pho3nix i przestrzegania niniejszych Warunków oraz wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji. Wymóg ten nie dotyczy Użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Usługi prowadzenia Konta Uczeń przygotowanej przez nas z myślą o młodszych Użytkownikach, której warunki opisaliśmy szczegółowo w Sekcji 2. Żeby korzystać z naszych Usług musisz przestrzegać Warunków i Polityki oraz praw własności naszych oraz naszych partnerów technologicznych, którym przysługują prawa do Aplikacji. 

1.2. Zawartość Pho3nix

Publikacje i inne informacje dostępne na naszym Portalu oraz Aplikacji („Zawartość”) są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. O ile nie wskazano inaczej, Pho3nix zachowuje wszelkie prawa do Zawartości (zdjęć, tekstów, filmów, grafik, znaków handlowych, itp.) znajdujących się na stronie internetowej lub w komunikacji marketingowej. Możesz pobierać i tymczasowo przechowywać Zawartość strony internetowej w celu jej przeglądania. Możesz drukować dowolną Zawartość do użytku osobistego, dopóki nie zostaną wprowadzone żadne poprawki i pod warunkiem, że cała Zawartość zostanie wyświetlona i wskażesz Pho3nix jako źródło. Jeśli udostępniasz kopie innym osobom, musisz upewnić się, że wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o naszych Warunkach i Polityce. Chcemy, aby Zawartość była dokładna w momencie jej opublikowania, jednak nie akceptujemy obowiązku zapewnienia i nie gwarantujemy, że jest kompletna, dokładna, aktualna ani, że witryna lub Zawartość pozostaną dostępne.

1.3. Zawartość Użytkownika

Pho3nix umożliwia przesyłanie treści, w tym danych osobowych, zdjęć, filmów, linków i innych informacji w związku z korzystaniem z świadczonych przez nas Usług. Wszelkie treści i dane przesyłane lub w inny sposób udostępniane w związku ze świadczeniem przez nas Usług są określane jako zawartość użytkownika („Zawartość Użytkownika”). Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jego dane osobowe są dokładnymi i aktualnymi informacjami oraz że nie przesyła ani nie udostępnia żadnej zawartości od stron trzecich, chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane przez ich twórcę, właściciela praw autorskich lub właściciela takiej zawartości. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zawartość Użytkownika przesyłaną do Pho3nix i zobowiązuje upewnić się, że jest ona zgodna z niniejszymi Warunkami, obowiązującymi przepisami prawa i naszą Polityką. Użytkownik  zapewnia, że Zawartość Użytkownika: (a) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej w szerokim znaczeniu (np. praw autorskich lub praw do znaków towarowych) ani praw osobistych oraz (b) nie jest nielegalna i nie stanowi przestępstwa w zakresie pornografii, przedstawiania przemocy, rasizmu lub zniesławienia, ani nie jest w inny sposób niemoralna, dyskryminująca i nie stanowi obrazy moralności publicznej.

1.4. Własność i wykorzystanie Zawartości Użytkownika przez Pho3nix

Przesyłając Zawartość Użytkownika za pośrednictwem Usługi, niniejszym udzielasz nam bezwarunkowego, ważnego na całym świecie, zbywalnego, podlegającego sublicencjowaniu, wolnego od opłat licencyjnych prawa i licencji na przyjmowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, powielanie, prezentowanie, reprodukowanie, adaptowanie, edytowanie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, modyfikowanie i dystrybuowanie Zawartości Użytkownika oraz prawo do tworzenia i zezwalania na tworzenie dalszych Zawartości powstałych na podstawie i/lub z wykorzystaniem Zawartości Użytkownika (dalej: „Zawartości Pochodne”). 

Licencja, którą nam udzielasz, nie jest wyłączna. 

Licencja zostaje udzielona wyłącznie do celów operacyjnych, rozwojowych, a także dla celów świadczenia i korzystania z Usługi. W ramach udzielonej licencji posiadamy prawo publikacji Zawartości Użytkownika i Zawartości Pochodnych w materiałach reklamowych i promocyjnych bez konieczności uiszczenia wynagrodzenia dla Ciebie lub innych osób. 

Możesz cofnąć licencję poprzez usunięcie Zawartości Użytkownika z Usługi, a także poprzez zamknięcie konta Użytkownika za wyjątkiem a) Zawartości Użytkownika udostępnionej innym Użytkownikom w ramach Usługi, którzy skopiowali, ponownie udostępnili lub zachowali te Zawartości Użytkownika, b) Zawartości Użytkownika przechowywanej przez nas przez uzasadniony czas w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji lub przeprowadzania audytów.

Wyrażasz zgodę, aby Zawartości Użytkownika, jakie zamieszczasz lub powierzasz do zamieszczenia w ramach Usługi mogły być przeglądane przez innych Użytkowników i wszystkie osoby mające do czynienia z Usługą. 

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Zawartości Użytkownika lub też zmiany sposobu, w jaki są one używane w ramach Usługi z jakiegokolwiek powodu. Obejmuje to m. in. Zawartości Użytkownika, które według nas naruszają niniejsze Warunki. 

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza innych praw, które Pho3nix może mieć w odniesieniu do Zawartości Użytkownika. 

Pho3nix może przetwarzać Twoje dane osobowe i Zawartość Użytkownika i kontaktować się z Tobą w sprawie naszych Usług. Jednak przesłanie Zawartości Użytkownika i przesłanie wniosku o naszą Usługę nie nakłada na Pho3nix żadnego zobowiązania do świadczenia jakiejkolwiek usługi, w tym między innymi udzielania informacji zwrotnej, wsparcia finansowego lub niefinansowego ani jakiejkolwiek innej rekompensaty. Zgadzasz się, że Pho3nix może swobodnie zaakceptować lub odrzucić Twoje zgłoszenie i Zawartość Użytkownika bez żadnych ograniczeń, potwierdzenia oraz rekompensaty dla Ciebie. Należy pamiętać, że korzystanie z Zawartości Użytkownika podlega również naszej Polityce.

2.Usługa Konto Uczeń

2.1. Zakładanie Konta Uczeń

Za pośrednictwem Portalu oraz Aplikacji możesz uzyskać dostęp do Usługi polegającej na prowadzeniu konta uczeń (dalej „Usługa Konto Uczeń”). Warunkiem uzyskania dostępu do Usługi Konto Uczeń jest założenie konta uczeń (dalej „Konto Uczeń”). Konto Uczeń mogą założyć wyłącznie osoby, które nie ukończyły 16 (szesnastego) roku życia. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu lub Aplikacji. W związku z tym, że nie jesteś uprawniony do zawarcia ważnej umowy z Pho3nix, do założenia Konta Uczeń za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji oraz integracji Konta Uczeń z aplikacją Apple Zdrowie lub Google Fit wymagana jest każdorazowo zgoda Twojego rodzica posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub Twojego opiekuna prawnego uprawnionego do decydowania o Twoich interesach osobistych i majątkowych (dalej „Opiekun”). Wyrażenie powyższej zgody następuje poprzez kliknięcie przez Opiekuna w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na jego adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, co nastąpi w momencie wystosowania przez Użytkownika prośby o założenie Konta Uczeń, a w przypadku Użytkownika, który założył Konto Uczeń za pośrednictwem Portalu oraz rozpoczyna korzystanie z Konta Uczeń za pośrednictwem Aplikacji – w chwili integracji Aplikacji z aplikacją Apple Zdrowie lub Google Fit. Do utworzenia Konta Uczeń i zawarcia umowy o Usługę Konta Uczeń dochodzi w chwili wyrażenia przez Opiekuna zgody na założenie Konta Uczeń. Do integracji Konta Uczeń z aplikacją Apple Zdrowie lub Google Fit za pośrednictwem Aplikacji dochodzi w chwili wyrażenia przez Opiekuna zgody na integrację.

2.2. Usuwanie Konta Uczeń przez Opiekuna

Opiekun może w dowolnym czasie usunąć Konto Uczeń, do którego przyporządkowany został jego adres e-mail bez podawania przyczyny. W celu usunięcia Konta Uczeń Opiekun powinien wystosować w formie e-mail prośbę na adres: [pomoc@pho3nix-kids.com] z adresu Opiekuna podanego w trakcie rejestracji Konta Uczeń. Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrzenie prośby o usunięcie Konta Uczeń następowało w możliwie krótkim czasie. Usunięcie Konta Uczeń jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy na Usługę Konta Uczeń. 

2.3. Blokowanie Konta Uczeń i Usuwanie przez Pho3nix

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Konta Uczeń w przypadku: (i) uzasadnionego podejrzenia uzyskania dostępu do Usługi Konto Uczeń wskutek przełamania zabezpieczeń informatycznych, (ii) wykorzystywania Konta Uczeń przez Użytkownika niezgodnie z Warunkami lub Polityką, (iii) naruszenia Warunków lub Polityki przez Użytkownika lub Opiekuna, lub (iv) w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych tam zawartych, w tym przejęcia Konta Uczeń przez osobę trzecią. Zablokowanie Konta Uczeń następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia przez nas sprawy. W takim wypadku zwracamy się do Użytkownika lub Opiekuna dla uzyskania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowego korzystania z Usługi Konta Uczeń, Pho3nix informuje o tym Użytkownika oraz Opiekuna oraz nakazuje powtrzymania się od takich działań.

W przypadku ponownego zajścia zdarzeń uprawniających do zablokowania Konta Uczeń, Pho3nix usunie Konto Uczeń. Konto zostanie także usunięte natychmiast bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w poprzednim akapicie, jeśli naruszenie Użytkownika zagraża funkcjonowaniu Portalu lub Aplikacji lub jest wynikiem użycia oprogramowania lub innego rodzaju narzędzi mających wpływ na liczbę kroków lub inne dane prezentowane w Aplikacji mające, lub mogące mieć, wpływ na pozycję Użytkownika w Rankingach lub wyniki Użytkownika w Wyzwaniach lub Konkursach. Zastrzegamy, że w razie usunięcia Konta Uczeń tracisz możliwość ubiegania się o wszelkie świadczenia możliwe do uzyskania w ramach Wyzwań oraz Konkursów.

Pho3nix może również usunąć Konto Uczeń z własnej inicjatywy w razie zaprzestania świadczenia Usługi Konto Uczeń. Jeżeli usunięcie Konta Uczeń nastąpi z powodu zaprzestania przez nas świadczenia Usługi Konto Uczeń – usunięcie Konta Uczeń nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu trwających Wyzwań oraz Konkursów.

Usunięcie Konta Uczeń jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy na Usługę Konta Uczeń.

2.4. Korzystanie z Konta Uczeń

Świadczenie Usługi Konto Uczeń rozpoczyna się z chwilą zalogowania się przez Ciebie na Konto Uczeń za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji. Konto Uczeń umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności: (a) dostęp do treści publikowanych przez Pho3nix dotyczących sportu i zdrowia; (b) wyświetlanie filmów o tematyce sport i zdrowie; (c) otrzymywania powiadomień o trwających i przyszłych Wyzwaniach; (d) dostęp do Twoich statystyk (liczba punktów); e) dostęp do Rankingów. Za pośrednictwem Aplikacji możesz uzyskać dostęp również do funkcjonalności polegającej na śledzeniu aktywności w celu pobrania danych dotyczących aktywności fizycznej. Korzystanie z Konta Uczeń jest uwarunkowane spełnieniem przez Ciebie wymagań technicznych określonych w Sekcji 4.1. Posiadacz Konta Uczeń nie możesz tworzyć większej liczby tego typu kont. Nie może także udostępniać swojego Konta Uczeń innym Użytkownikom, ani osobom trzecim, jak również korzystać z Kont Uczeń innych Użytkowników.

2.5. Punkty

Punkty służą celom rankingowym i statystycznym. Możesz zdobywać punkty poprzez następujące aktywności: (a) oglądanie filmów; (b) wykonywania aktywności fizycznej – marszu w liczbie 1 punkt za 1000 kroków. Punkty za oglądanie filmów są przyznawane wyłącznie w trakcie Konkursów polegających na odtwarzaniu filmów dla uczestników Konkursów. Punkty za wykonywania aktywności fizycznej są przyznawane zarówno w trakcie Wyzwań dla uczestników Wyzwań, jak i poza Wyzwaniami. Zebrane punkty będą zapisane w Portalu na koncie Użytkownika, a w Aplikacji w sekcji „portfel”.

2.6. Kategorie aktywności

Na podstawie średniej liczby punktów zdobytej przez Użytkowników w danym okresie czasu przyznawane są kategorie aktywności. Przyznanie lub aktualizacja kategorii odbywa się każdego dnia o godzinie 00:01. Nadanie kategorii odbywa się przez wyliczenie średniej punktów zdobytych przez Użytkownika przez ostatnie 7 dni. Użytkownik może awansować jednorazowo tylko o jedną kategorię. Wyróżnia się 4 (cztery) kategorie aktywności posiadające następujące ramy punktowe przyporządkowane do średniej dziennej liczby punktów generowanych przez ruch fizyczny w danym okresie: (a) Spacerowicz od 0 do 3,99 punktów dziennie; (b) Jogger od 4 do 6,99 punktów dziennie; (c) Biegacz od 7 do 9,99 punktów dziennie; oraz (d) Maratończyk 10 większa liczba punktów dziennie (maksymalnie 15 punktów dziennie).

2.7. Odznaki 

Za pośrednictwem Aplikacji przyznajemy Użytkownikom wirtualne odznaki/ordery, które odzwierciedlają ich postępy w Aplikacji („Odznaki”). Przyznawanie Odznak odbywa się w związku z wykonywaniem przez Użytkowników określonych aktywności w Aplikacji (np. osiągnięcie określonego miejsca w Wyzwaniu lub Rankingu lub wykonanie określonej liczby kroków). Stosownie do rodzaju Odznaki, przyznaniu Odznaki może (lecz nie musi) towarzyszyć przyznanie dodatkowych Punktów. Odznaki nie mogą być wymieniane przez Użytkowników na Punkty, ani nagrody. Listy zdobytych oraz możliwych do zdobycia Odznak znajduje się w zakładce pod nazwą „osiągnięcia”. Lista możliwych do zdobycia Odznak podlega okresowym aktualizacjom. 

2.8. Rankingi 

Za pośrednictwem Aplikacji umożliwiamy Użytkownikom śledzenie ich postępów w formie klasyfikacji/rankingów tworzonych przy uwzględnieniu ilości wykonanych przez nich kroków przy użyciu Aplikacji („Rankingi”). Użytkownicy mogą sprawdzić swoją aktualną pozycję w zmaganiach wybierając Ranking tworzony w oparciu o kryterium terytorialne (szkolny / krajowy / globalny) lub czasowe (dzienny / tygodniowy / miesięczny / all-time).  Rankingi znajdują się w zakładce pod nazwą „rankingi”.

2.9. Wyzwania

Pho3nix organizuje za pośrednictwem Aplikacji wyzwania, które polegają na wykonywaniu aktywności fizycznej – marszu w określonych odstępach czasu, w ramach których posiadacze Konta Uczeń będący użytkownikami Aplikacji uzyskują możliwość zdobywania nagród lub punktów (dalej „Wyzwania”). Wyzwania mogą mieć charakter stały, jednorazowy lub cykliczny. Wyzwania są organizowane na zasadach określonych w ogłoszeniach publikowanych w Aplikacji odrębnie dla poszczególnych Wyzwań, które określają m.in. czas trwania, rodzaje aktywności, rodzaje nagród lub liczbę możliwych do zdobycia punktów oraz zasady wyłaniania zwycięzców (dalej „Ogłoszenia”). Wzięcie udziału w Wyzwaniu następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w przycisk „weź udział” w ekranie Aplikacji. Wzięcie udziału w Wyzwaniu, które polega na wykonywaniu aktywności fizycznej – marszu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji. Ogłoszenia są udostępniane do wglądu i pobrania na Aplikacji każdorazowo przed startem Wyzwania, którego dotyczy, przez okres nie krótszy niż czas trwania Wyzwania. Nagrody będą wysyłane kurierem lub listem na adres zwycięzcy Wyzwania, który zwycięzca Wyzwania zobowiązany jest przesłać mailowo na adres pomoc@pho3nix-kids.com po otrzymaniu informacji o zwycięstwie. Wskazanie adresu do wysyłki nagrody jest warunkiem przyznania oraz odbioru nagrody zwycięzcy. Zwycięzcy Wyzwań, którym zostaną przyznane nagrody nie mają prawa do wymiany tych nagród na nagrody innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody. Decyzje o wyłonieniu zwycięzców Wyzwań są ostateczne i wiążące dla Użytkowników biorących udział w Wyzwaniach.

3. Konkursy

Pho3nix umożliwia swoim partnerom organizację za pośrednictwem Portalu konkursów, w ramach których uczestnicy mogą rywalizować o nagrody (dalej „Konkursy”). Adresatem Konkursów mogą być w szczególności szkoły lub innego rodzaju placówki publiczne, które biorą udział w akcjach organizowanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności akcji Pho3nix Active School. Konkursy mogą mieć charakter stały, jednorazowy lub cykliczny wedle wyboru Pho3nix. Konkursy są organizowane na zasadach określonych w regulaminach przyjmowanych odrębnie dla poszczególnych Konkursów, które określają m.in. czas trwania, warunki udziału, rodzaje nagród oraz zasady wyłaniania zwycięzców (dalej „Regulaminy”). Regulaminy są udostępniane do wglądu i pobrania na Portalu każdorazowo przed startem Konkursu, którego dotyczy przez okres nie krótszy niż czas trwania Konkursu. Zwycięzcy Konkursów, którym zostaną przyznane nagrody nie mają prawa do wymiany tych nagród na nagrody innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody. Decyzje o wyłonieniu zwycięzców Konkursów, którym zostaną przyznane nagrody są ostateczne i wiążące dla osób biorących udział w Konkursach. 

4. Warunki korzystania z Usług

4.1. Wymagania sprzętowe

Zastrzegamy, że korzystanie z naszych Usług za pośrednictwem Portalu wymaga posiadania przez Ciebie: (a) komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, IOS, Android; (b) aktywnego połączenia z siecią Internet; (c) aktywnego konta poczty elektronicznej; (d) przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Chrome 62, Firefox 58, Safari 11, Edge 16; (d) włączonej obsługi JavaScript; (e) włączonej obsługi plików Cookies; (f) ustawienia rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne tkwiące w Twoim w sprzęcie komputerowym, które uniemożliwiają korzystanie z Portalu i oferowanych przez nas Usług.

Zastrzegamy, że korzystanie z naszych Usług za pośrednictwem Aplikacji wymaga posiadania przez Ciebie urządzenia przenośnego posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny Android lub iOS. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line. Zastrzegamy, że nie gwarantujemy poprawności działania Aplikacji bez dostępu do Internetu. Minimalne wymagania do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji w zakresie systemu operacyjnego to: Android 7.1 Nougat (API 25) do wersji obowiązującej i nowsze oraz iOS 10 i 11, iPhone 6 – X. Możliwe jest, że Aplikacja będzie działać na urządzeniach przenośnych wyposażonych w starsze wersje systemów operacyjnych Android oraz iOS niż wskazane wyżej, jednak nie możemy zapewnić poprawności i bezpieczeństwa Aplikacji na tego typu systemach.

4.2. Aktualizacja Usług

Zastrzegamy, że możemy dostarczać aktualizacje (w tym automatyczne aktualizacje) wszystkich lub niektórych Usług, wówczas gdy uznamy to za stosowne. Mogą one obejmować ulepszenia, modyfikacje, naprawę błędów, łatki i wszelkie inne poprawki lub wprowadzanie nowych funkcji (dalej „Aktualizacje”). Niektóre części Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji mogą nie działać poprawnie, jeśli nie zainstalujesz wszystkich Aktualizacji. Aplikacja może nie działać również prawidłowo, jeśli nie zezwolisz na Aktualizacje. 

4.3. Login, hasło

Dostęp do Konta Uczeń zabezpieczony jest loginem i hasłem. Login i hasło ustanawiasz samodzielnie przy pierwszym uruchomieniu Konta Uczeń przy użyciu Portalu lub Aplikacji. Utworzone przez Ciebie hasło powinieneś zachować w tajemnicy. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Konta Uczeń przez osoby trzecie lub utraty urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z Konta Uczeń powinieneś nas o tym niezwłocznie powiadomić w celu wprowadzenia blokady dostępu do Konta Uczeń w ramach utraconego urządzenia.

4.4. Przerwy techniczne

Zastrzegamy możliwość wystąpienia przerw w dostępie do Usług, w tym w udostępnianiu i synchronizowaniu danych dostępnych w Koncie Uczeń na czas niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z koniecznością wprowadzenia zmian i konserwacji, należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną danych lub związanych z aktualizacją oprogramowania lub infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia Usług. Dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w dostępie do Usług były jak najkrótsze. W miarę możliwości, informujemy o planowanych przerwach technicznych z wyprzedzeniem. 

5. Linki, strony internetowe i usługi stron trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań, które nie są własnością, nie są sponsorowane, kontrolowane ani w żaden sposób powiązane z Pho3nix. Nie popieramy, nie zalecamy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich, a także zalecamy zapoznanie się z ich warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem do nich dostępu lub korzystaniem z nich. Uzyskujesz dostęp do stron internetowych, usług lub treści stron trzecich na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pho3nix nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z nich lub dostępu do nich.

6. Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Chociaż staramy się chronić bezpieczeństwo Twojej Zawartości Użytkownika, Pho3nix nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie złamać naszych środków bezpieczeństwa. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu lub o jakimkolwiek zagrożeniu lub nieautoryzowanym użyciu Zawartości Użytkownika.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które może wpłynąć na Ciebie w jakikolwiek sposób, Pho3nix poinformuje Cię o nim ze szczegółami. Następnie zostaniesz poproszony o natychmiastowe wykonanie naszych instrukcji.

7. Reklamacje

Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z Usługami na adres mailowy Pho3nix: pomoc@pho3nix-kids.com. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe, opis i powód reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację. 

Użytkownik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji za pośrednictwem emaila wysłanego na adres e-mail Użytkownika składającego reklamację podany w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Pho3nix. Brak udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe Użytkowników i Opiekunów są przetwarzane na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.pho3nix-kids.com

9. Rozwiązanie Umowy

Pho3nix i Użytkownik mają prawo wypowiedzenia umowy na Usługę Konta Uczeń. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Uczeń przez Opiekuna zgodnie z pkt 2.2. Pho3nix może rozwiązać umowę na Usługę Konta z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze względu na ważne przyczyny, w szczególności polegające na zaprzestaniu świadczenia Usług.   Rozwiązanie umowy nie wpływa na prawa Użytkownika wynikające z umowy, w tym na prawo do dokończenia udziału w Konkursie lub w Wyzwaniu.

10. Postanowienia właściwe dla miejsca zamieszkania Użytkownika

Poniżej przedstawiamy postanowienia, które mają zastosowanie do Użytkownika, który ma miejsce zamieszkania w kraju, w którym obowiązuje dane postanowienie:

krajdodatkowe lub zmodyfikowane postanowienie
Polska1. Alternatywne metody rozpatrywania sporów
Informujemy, że Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych procedur:
a) Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

b) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php lub (b)         http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

Australia
Jeśli uważasz, że naruszyliśmy Ustawę o prywatności z 1988 r. (Cth) lub inne obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z nami (patrz punkt 12.2), aby złożyć skargę. Kontaktując się z nami, należy podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym adres e-mail, adres i numer telefonu) oraz wyraźnie opisać swoją skargę. Będziemy musieli podzielić się Państwa informacjami z innymi osobami, które mogą pomóc w odpowiedzi na Państwa skargę. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 7 dni, aby poinformować o kolejnych krokach związanych z rozwiązaniem Państwa zażalenia oraz aby uzyskać wszelkie dalsze informacje, które będą nam potrzebne do rozpatrzenia Państwa zażalenia. Tak szybko, jak to będzie możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni, poinformujemy Państwa o naszej decyzji. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą Państwo przekazać swoją skargę do Biura Australijskiego Komisarza ds. Informacji (Office of the Australian Information Commissioner) (www.oaic.gov.au).


11. Postanowienia końcowe

11.1. Zmiana Warunków

Bez uszczerbku dla uprawnień Użytkownika, Pho3nix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i Polityki w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku (a) zmiana przepisów prawa; (b) wydania orzeczeń, decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów władzy; (c) zmiany zakresu oferowanych przez nas Usług; (d) zmiany funkcjonalności oferowanych przez nas Usług; (e) usunięcia niejasności interpretacyjnych; (f) przeciwdziałania naruszeniom lub nadużyciom; (g) zmiany danych teleadresowych lub adresów URL; (h) dążenia do najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników lub danych osobowych. 

Proponowane zmiany Warunków zostaną udostępnione w Portalu z wyprzedzeniem min. 5 dni. Pho3nix mailowo poinformuje Opiekunów o planowanych zmianach. Opiekun, który nie akceptuje zmiany Warunków może wypowiedzieć umowę w sposób określony w pkt 2.2 powyżej. 

11.2.Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami mailowo na adres dedykowany dla kraju Twojego miejsca zamieszkania:

– Szwajcaria: contact_ch@pho3nix-kids.com;

– Polska: pomoc@pho3nix-kids.com;

– Wielka Brytania: contact@brownleefoundation.org;

– Australia: contact_au@pho3nix-kids.com

– Hiszpania: contact_es@pho3nix-kids.com

– Tajlandia: contact_th@pho3nix-kids.com

Możesz również napisać do nas na nasz adres pocztowy Pho3nix Foundation, pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.