fbpx

arrow-back Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania („Warunki”) stanowią integralną część polityk Pho3nix Stiftung, fundacji z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (zwanej dalej „Pho3nix”, „my” lub „nami”), które regulują dostęp do usług Pho3nix i korzystanie z nich, w tym między innymi korzystanie z treści opublikowanych na stronie internetowej Pho3nix Kids (zwanej „Portalem”) oraz aplikacji mobilnej Pho3nix Kids możliwej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store (zwanej dalej „Aplikacją”) i z oferowanych tam usług (łącznie zwane dalej „Usługi”, a pojedynczo „Usługa”).

Korzystanie z Usług podlega również naszej Polityce Prywatności opublikowanej na Portalu (zwanej dalej „Polityką”). Korzystając z naszych Usług, wyrażasz (dalej „Użytkownik” lub „Ty”) zgodę na korzystanie z nich zgodnie z naszymi Warunkami i Polityką.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszymi Warunkami i Polityką, a w razie pytań lub potrzeby wyjaśnień zachęcamy do kontaktu. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w Sekcji 13.

 1. Korzystanie z usług Pho3nix

1.1.        Twoje prawo do korzystania z Pho3nix

Możesz korzystać z naszych Usług tylko, jeśli masz co najmniej 16 (szesnaście) lat i jesteś uprawniony do zawarcia ważnej umowy z Pho3nix i przestrzegania niniejszych Warunków oraz wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji. Wymóg ten nie dotyczy Użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Usługi prowadzenia Konta Uczeń przygotowanej przez nas z myślą o młodszych Użytkownikach, której warunki opisaliśmy szczegółowo w Sekcji 2. Żeby korzystać z naszych Usług musisz przestrzegać Warunków i Polityki oraz praw własności naszych oraz naszych partnerów technologicznych, którym przysługują prawa do Aplikacji. Z zastrzeżeniem Twojej ciągłej akceptacji i przestrzegania Warunków i Polityki, zgadzasz się, że możemy automatycznie uaktualniać Usługi, a niniejsze Warunki będą nadal obowiązywać w przypadku takich uaktualnień. Cała zawartość i informacje o Usługach mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez powiadomienia.

1.2.        Zawartość Pho3nix

Publikacje i inne informacje dostępne na naszym Portalu oraz Aplikacji („Zawartość”) są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. O ile nie wskazano inaczej, Pho3nix zachowuje wszelkie prawa do Zawartości (zdjęć, tekstów, filmów, grafik, znaków handlowych, itp.) znajdujących się na stronie internetowej lub w komunikacji marketingowej. Możesz pobierać i tymczasowo przechowywać Zawartość strony internetowej w celu jej przeglądania. Możesz drukować dowolną Zawartość do użytku osobistego, dopóki nie zostaną wprowadzone żadne poprawki i pod warunkiem, że cała Zawartość zostanie wyświetlona i wskażesz Pho3nix jako źródło. Jeśli udostępniasz kopie innym osobom, musisz upewnić się, że wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o naszych Warunkach i Polityce. Chcemy, aby Zawartość była dokładna w momencie jej opublikowania, jednak nie akceptujemy obowiązku zapewnienia i nie gwarantujemy, że jest kompletna, dokładna, aktualna ani, że witryna lub Zawartość pozostaną dostępne.

1.3.        Zawartość Użytkownika

Pho3nix umożliwia przesyłanie treści, w tym danych osobowych, zdjęć, filmów, linków i innych informacji w związku z korzystaniem z świadczonych przez nas Usług. Wszelkie treści i dane przesyłane lub w inny sposób udostępniane w związku ze świadczeniem przez nas Usług są określane jako zawartość użytkownika („Zawartość Użytkownika”). Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jego dane osobowe są dokładnymi i aktualnymi informacjami oraz że nie przesyła ani nie udostępnia żadnej zawartości od stron trzecich, chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane przez ich twórcę, właściciela praw autorskich lub właściciela takiej zawartości. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i ponosi wyłączną odpowiedzialność za Zawartość Użytkownika przesyłaną do Pho3nix i zobowiązuje upewnić się, że jest ona zgodna z niniejszymi Warunkami, obowiązującymi przepisami prawa i naszą Polityką. Zobowiązujesz się zapewnić, że Zawartość Użytkownika przesłana przez Ciebie (a) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej w szerokim znaczeniu (np. praw autorskich lub praw do znaków towarowych) ani praw osobistych oraz (b) nie jest nielegalna i nie stanowi przestępstwa w zakresie pornografii, przedstawiania przemocy, rasizmu lub zniesławienia, ani nie jest w inny sposób niemoralna, dyskryminująca i nie stanowi obrazy moralności publicznej.

1.4.        Własność i wykorzystanie Zawartości Użytkownika przez Pho3nix

Udzielasz Pho3nix bezpłatnej, niewyłącznej, swobodnie zbywalnej, nieodwołalnej, wieczystej, podlegającej sublicencji ogólnoświatowej licencji na używanie, przechowywanie, wyświetlanie, powielanie, odtwarzanie, zapisywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie Zawartości Użytkownika do celów operacyjnych, rozwojowych, a także do świadczenia i korzystania z naszych Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza innych praw, które Pho3nix może mieć w odniesieniu do Zawartości Użytkownika. Pho3nix może przetwarzać Twoje dane osobowe i Zawartość Użytkownika i kontaktować się z Tobą w sprawie naszych Usług. Jednak przesłanie Zawartości Użytkownika i przesłanie wniosku o naszą Usługę nie nakłada na Pho3nix żadnego zobowiązania do świadczenia jakiejkolwiek usługi, w tym między innymi udzielania informacji zwrotnej, wsparcia finansowego lub niefinansowego ani jakiejkolwiek innej rekompensaty. Zgadzasz się, że Pho3nix może swobodnie zaakceptować lub odrzucić Twoje zgłoszenie i Zawartość Użytkownika bez żadnych ograniczeń, potwierdzenia oraz rekompensaty dla Ciebie. Należy pamiętać, że korzystanie z Zawartości Użytkownika podlega również naszej Polityce.

 1. Usługa Konto Uczeń

2.1.        Zakładanie Konta Uczeń

Za pośrednictwem Portalu oraz Aplikacji możesz uzyskać dostęp do Usługi polegającej na prowadzeniu konta uczeń (dalej „Usługa Konto Uczeń”). Warunkiem uzyskania dostępu do Usługi Konto Uczeń jest założenie konta uczeń (dalej „Konto Uczeń”). Konto Uczeń mogą założyć wyłącznie osoby, które nie ukończyły 16 (szesnastego) roku życia. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Portalu lub Aplikacji. W związku z tym, że nie jesteś uprawniony do zawarcia ważnej umowy z Pho3nix, do założenia Konta Uczeń za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji oraz integracji Konta Uczeń z aplikacją Apple Zdrowie lub Google Fit wymagana jest każdorazowo zgoda Twojego rodzica posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub Twojego opiekuna prawnego uprawnionego do decydowania o Twoich interesach osobistych i majątkowych (dalej „Opiekun”). Wyrażenie powyższej zgody następuje poprzez kliknięcie przez Opiekuna w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na jego adres e mail podany w formularzu rejestracyjnym, co nastąpi w momencie wystosowania przez Użytkownika prośby o założenie Konta Uczeń, a w przypadku Użytkownika, który założył Konto Uczeń za pośrednictwem Portalu oraz rozpoczyna korzystanie z Konta Uczeń za pośrednictwem Aplikacji – w chwili integracji Aplikacji z aplikacją Apple Zdrowie lub Google Fit. Do utworzenia Konta Uczeń dochodzi w chwili wyrażenia przez Opiekuna zgody na założenie Konta Uczeń. Do integracji Konta Uczeń z aplikacją Apple Zdrowie lub Google Fit za pośrednictwem Aplikacji dochodzi w chwili wyrażenia przez Opiekuna zgody na integrację.

2.2.        Usuwanie Konta Uczeń

Opiekun może w dowolnym czasie usunąć Konto Uczeń, do którego przyporządkowany został jego adres e-mail bez podawania przyczyny. W celu usunięcia Konta Uczeń Opiekun powinien wystosować w formie e-mail prośbę na adres: [pomoc@pho3nix-kids.com] z adresu Opiekuna podanego w trakcie rejestracji Konta Uczeń. Dokładamy wszelkich starań, aby rozpatrzenie prośby o usunięcie Konta Uczeń następowało w możliwie krótkim czasie. Zastrzegamy, że możemy usunąć Konto Uczeń z własnej inicjatywy w razie zaprzestania świadczenia przez nas Usługi Konto Uczeń lub naruszenia przez Ciebie lub Opiekuna Warunków lub Polityki. Zastrzegamy, że w razie usunięcia Konta Uczeń tracisz możliwość ubiegania się o wszelkie świadczenia możliwe do uzyskania w ramach Wyzwań oraz Konkursów. Jeżeli usunięcie Konta Uczeń nastąpi z powodu zaprzestania przez nas świadczenia Usługi Konto Uczeń – usunięcie Konta Uczeń nastąpi nie wcześniej po zakończeniu trwających Wyzwań oraz Konkursów.

2.3. Blokowanie Konta Uczeń

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Konta Uczeń w przypadku uzasadnionego podejrzenia uzyskania dostępu do Usługi Konto Uczeń wskutek przełamania zabezpieczeń informatycznych, wykorzystywania Konta Uczeń przez takiego Użytkownika niezgodnie z Warunkami lub Polityką, lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych tam zawartych, w tym przejęcia Konta Uczeń przez osobę trzecią. Zablokowanie Konta Uczeń następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia przez nas sprawy.

2.4.        Korzystanie z Konta Uczeń

Świadczenie Usługi Konto Uczeń rozpoczyna się z chwilą zalogowania się przez Ciebie na Konto Uczeń za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji. Konto Uczeń umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności: (a) dostęp do treści publikowanych przez Pho3nix dotyczących sportu i zdrowia; (b) wyświetlanie filmów o tematyce sport i zdrowie;; (c) otrzymywania powiadomień o trwających i przyszłych Wyzwaniach; (d) dostęp do Twoich statystyk (liczba punktów), e) dostęp do rankingu Użytkowników przyporządkowanych do Twojej szkoły podczas trwania Wyzwania. Za pośrednictwem Aplikacji możesz uzyskać dostęp również do funkcjonalności polegającej na śledzeniu aktywności w celu pobrania danych dotyczących aktywności fizycznej. Korzystanie z Konta Uczeń jest uwarunkowane spełnieniem przez Ciebie wymagań technicznych określonych w Sekcji 4.1. Posiadacz Konta Uczeń nie możesz tworzyć większej ilość tego typu kont. Nie może także udostępniać swojego Konta Uczeń innym Użytkownikom, ani osobom trzecim, jak również korzystać z Kont Uczeń innych Użytkowników.

2.5. Punkty

Punkty służą celom rankingowym i statystycznym. Możesz zdobywać punkty poprzez następujące aktywności: (a) oglądanie filmów; (b) wykonywania aktywności fizycznej – marszu w liczbie 1 punkt za 1000 kroków. Punkty za oglądanie filmów są przyznawane wyłącznie w trakcie Konkursów polegających na odtwarzaniu filmów dla uczestników Konkursów. Punkty za wykonywania aktywności fizycznej są przyznawane zarówno w trakcie Wyzwań dla uczestników Wyzwań, jak i poza Wyzwaniami. Zebrane punkty będą zapisane w Portalu na koncie Użytkownika, a w Aplikacji w sekcji „portfel”.

2.6. Kategorie aktywności

Na podstawie średniej liczby punktów zdobytej przez Użytkowników w danym okresie czasu przyznawane są kategorie aktywności. Przyznanie lub aktualizacja kategorii odbywa się każdego dnia o godzinie 00:01. Nadanie kategorii odbywa się przez wyliczenie średniej punktów zdobytych przez Użytkownika przez ostatnie 7 dni. Użytkownik może awansować jednorazowo tylko o jedną kategorię. Wyróżnia się 4 (cztery) kategorie aktywności posiadające następujące ramy punktowe przyporządkowane do średniej dziennej liczby punktów generowanych przez ruch fizyczny w danym okresie: (a) Spacerowicz od 0 do 3,99 punktów dziennie; oraz (b) Jogger od 4 do 6,99 punktów dziennie; (c) Biegacz od 7 do 9,99 punktów dziennie; oraz (d) Maratończyk 10 większa liczba punktów dziennie (maksymalnie 15 punktów dziennie).

2.7. Wyzwania

Pho3nix organizuje za pośrednictwem Aplikacji wyzwania, które polegają na wykonywaniu aktywności fizycznej – marszu w określonych odstępach czasu, w ramach których posiadacze Konta Uczeń będący użytkownikami Aplikacji uzyskują możliwość zdobywania nagród lub punktów (dalej „Wyzwania”). Wyzwania mogą mieć charakter stały, jednorazowy lub cykliczny. Wyzwania są organizowane na zasadach określonych w ogłoszeniach publikowanych w Aplikacji odrębnie dla poszczególnych Wyzwań, które określają m.in. czas trwania, rodzaje aktywności, rodzaje nagród lub liczbę możliwych do zdobycia punktów oraz zasady wyłaniania zwycięzców (dalej „Ogłoszenia”). Wzięcie udziału w Wyzwaniu następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w przycisk „weź udział” w ekranie Aplikacji. Wzięcie udziału w Wyzwaniu, które polega na wykonywaniu aktywności fizycznej – marszu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji. Ogłoszenia są udostępniane do wglądu i pobrania na Aplikacji każdorazowo przed startem Wyzwania, którego dotyczy przez okres nie krótszy niż czas trwania Wyzwania. Nagrody będą wysyłane kurierem lub listem na adres zwycięzcy Wyzwania, który zwycięzca Wyzwania zobowiązany jest przesłać mailowo na adres pomoc@pho3nix-kids.com po otrzymaniu informacji o zwycięstwie. Wskazania adresu e-mail do wysyłki nagrody jest warunkiem przyznania oraz odbioru nagrody zwycięzcy. Zwycięzcy Wyzwań, którym zostaną przyznane nagrody nie mają prawa do wymiany tych nagród na nagrody innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody. Decyzje o wyłonieniu zwycięzców Wyzwań są ostateczne i wiążące dla Użytkowników biorących udział w Wyzwaniach.

2.8. Konkursy

Pho3nix umożliwia swoim partnerom organizację za pośrednictwem Portalu konkursów, w ramach których uczestnicy mogą rywalizować o nagrody (dalej „Konkursy”). Adresatem Konkursów mogą być w szczególności szkoły lub innego rodzaju placówki publiczne, które biorą udział w akcjach organizowanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności akcji Pho3nix Active School. Konkursy mogą mieć charakter stały, jednorazowy lub cykliczny wedle wyboru Pho3nix. Konkursy są organizowane na zasadach określonych w regulaminach przyjmowanych odrębnie dla poszczególnych Konkursów, które określają m.in. czas trwania, warunki udziału, rodzaje nagród oraz zasady wyłaniania zwycięzców (dalej „Regulaminy”). Regulaminy są udostępniane do wglądu i pobrania na Portalu każdorazowo przed startem Konkursu, którego dotyczy przez okres nie krótszy niż czas trwania Konkursu. Zwycięzcy Konkursów, którym zostaną przyznane nagrody nie mają prawa do wymiany tych nagród na nagrody innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody. Decyzje o wyłonieniu zwycięzców Konkursów, którym zostaną przyznane nagrody są ostateczne i wiążące dla osób biorących udział w Konkursach. Lista partnerów Pho3nix będących organizatorami Konkursów znajduje się w Polityce.

 1. Warunki korzystania z Usług

3.1.        Wymagania sprzętowe

Zastrzegamy, że korzystanie z naszych Usług za pośrednictwem Portalu wymaga posiadania przez Ciebie: (a) komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, IOS, Android; (b) aktywnego połączenia z siecią Internet; (c) aktywnego konta poczty elektronicznej; (d) przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Chrome 62, Firefox 58, Safari 11, Edge 16; (d) włączonej obsługi JavaScript; (e) włączonej obsługi plików Cookies; (f) ustawienia rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne tkwiące w Twoim w sprzęcie komputerowym, które uniemożliwiają korzystanie z Portalu i oferowanych przez nas Usług.

Zastrzegamy, że korzystanie z naszych Usług za pośrednictwem Aplikacji wymaga posiadania przez Ciebie urządzenia przenośnego posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny Android lub iOS. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line. Zastrzegamy, że nie gwarantujemy poprawności działania Aplikacji bez dostępu do sieci WAN (internetu). Minimalne wymagania do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji w zakresie systemu operacyjnego to: Android 5.1 Lollipop (API 22) do wersji obowiązującej i nowsze oraz iOS 10 i 11, iPhone 6 – X. Możliwe jest, że Aplikacja będzie działać na urządzeniach przenośnych działających wyposażonego w starsze wersje systemów operacyjnych Android oraz iOS niż wskazane wyżej, jednak nie składa żadnych zapewnień co do poprawności i bezpieczeństwa Aplikacji na tego typu systemach.

3.2.        Przerwy techniczne

Zastrzegamy, że możemy dostarczać aktualizacje (w tym automatyczne aktualizacje) wszystkich lub niektórych Usług, wówczas gdy uznamy to za stosowne. Mogą one obejmować ulepszenia, modyfikacje, naprawę błędów, łatki i wszelkie inne poprawki lub wprowadzanie nowych funkcji (dalej „Aktualizacje”). Niektóre części Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji mogą nie działać poprawnie, jeśli nie zainstalujesz wszystkich Aktualizacji. Aplikacja może nie działać również prawidłowo, jeśli nie zezwolisz na Aktualizacje. W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany do wszystkich lub niektórych Usług, zawiesić je lub całkowicie zakończyć ich oferowanie. Może to również dotyczyć dostępności wszelkich produktów, funkcji, baz danych lub treści. Zastrzegamy też, że nie mamy obowiązku wprowadzać jakichkolwiek Aktualizacji, ani też kontynuować oferowania poszczególnych funkcji w ramach którejkolwiek z Usług.

3.3.        Login, hasło

Dostęp do Konta Uczeń zabezpieczony jest loginem i hasłem. Login i hasło ustanawiasz samodzielnie przy pierwszym uruchomieniu Konta Uczeń przy użyciu Serwisu lub Aplikacji. Utworzone przez Ciebie hasło powinieneś zachować w tajemnicy. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Konta Uczeń przez osoby trzecie lub utraty urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z Konta Uczeń powinieneś nas o tym niezwłocznie powiadomić w celu wprowadzenia blokady dostępu do Konta Uczeń w ramach utraconego urządzenia.

3.4.        Przerwy techniczne

Zastrzegamy możliwość wystąpienia przerw w dostępie do Usług, w tym w udostępnianiu i synchronizowaniu danych dostępnych w Koncie Uczeń na czas niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z koniecznością wprowadzenia zmian i konserwacji, należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną danych lub związanych z aktualizacją oprogramowania lub infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia Usług. Dokładamy wszelkich starań, aby przerwy w dostępie do Usług były jak najkrótsze.

 1. Linki, strony internetowe i usługi stron trzecich

Nasze Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań, które nie są własnością, nie są sponsorowane, kontrolowane ani w żaden sposób powiązane z Pho3nix. Nie popieramy, nie zalecamy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich, a także zalecamy zapoznanie się z ich warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem do nich dostępu lub korzystaniem z nich. Uzyskujesz dostęp do stron internetowych, usług lub treści stron trzecich na własne ryzyko i zgadzasz się, że Pho3nix nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z nich lub dostępu do nich.

 1. Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Chociaż staramy się chronić bezpieczeństwo Twojej Zawartości Użytkownika, Pho3nix nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie złamać naszych środków bezpieczeństwa. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu lub o jakimkolwiek zagrożeniu lub nieautoryzowanym użyciu Zawartości Użytkownika.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które może wpłynąć na Ciebie w jakikolwiek sposób, Pho3nix poinformuje Cię o nim ze szczegółami. Następnie zostaniesz poproszony o natychmiastowe wykonanie naszych instrukcji.

 1. Wyłączenia

Nasze Usługi służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią żadnej porady, opinii ani zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań, które mogą wynikać z Ogłoszeń oraz Regulaminów Konkursów. Usługi i wszystkie zawarte w nich treści są świadczone na zasadzie „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W szczególności Pho3nix nie daje żadnej gwarancji ani żadnego zapewnienia w odniesieniu do kompletności, dokładności, autentyczności, terminowości lub stosowalności jakichkolwiek Usług, Zawartości lub Zawartości Użytkownika.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lub regulacje, Pho3nix wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakichkolwiek osób trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszych Usług, poleganiem na Zawartości Portalu, Aplikacji lub Zawartości Użytkownika, linków do witryn osób trzecich i sieci społecznościowych znajdujących się na witrynie internetowej, oprogramowaniu, które można pobrać z dowolnych powiązanych stron oraz za nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub modyfikację jakiejkolwiek Zawartości Portalu, Aplikacji lub Zawartości Użytkownika.

 1. Zwolnienie od odpowiedzialności

Zobowiązujesz się korzystać z naszych Usług wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Pho3nix i jej podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów za wszelkie roszczenia, spory, żądania, postępowania, pozwy, zobowiązania, szkody, straty, koszty, podatki i wydatki, w tym między innymi, za uzasadnione opłaty prawne i księgowe (w tym koszty obrony przed roszczeniami, postępowaniami lub pozwami wniesionymi przez strony trzecie), które są w jakikolwiek sposób związane z (a) Zawartością Użytkownika lub (b) naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków lub naszej Polityki, Ogłoszeń lub Regulaminów Konkursów.

 1. Rozwiązanie Umowy

Pho3nix może bez wcześniejszego powiadomienia wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą licencję w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Użytkownik wyraża zgodę na pozostanie związanym niniejszymi Warunkami, które będą obowiązywać po takim rozwiązaniu.

 1. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki i Polityka oraz wszelkie prawa i obowiązki między Tobą a Pho3nix w związku z dostępem do Usług Pho3nix i korzystaniem z nich będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem materialnym Szwajcarii (z wyłączeniem kolizji zasad szwajcarskiego prawa prywatnego i traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11. kwietnia 1980 r.). Usługi są kontrolowane, rozwijane i obsługiwane zgodnie z prawem Szwajcarii i nie składamy żadnych oświadczeń, że są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach.

 1. Jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków i Polityki lub w związku z nimi, w tym spory dotyczące zawarcia, wiążącego skutku, zmiany i rozwiązania umowy, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w St. Moritz w Szwajcarii.

 1. Warunki Ogólne

12.1. Zmiana Warunków

Pho3nix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i Polityki w dowolnym momencie. Zmiany mogą być w szczególności spowodowane (a) zmianą przepisów prawa; (b) wydaniem orzeczeń, decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów władzy; (c) zmianą zakresu oferowanych przez nas Usług; (d) zmiany funkcjonalności oferowanych przez nas Usług; (e) usunięciem niejasności interpretacyjnych; (f) przeciwdziałaniem naruszeniom lub nadużyciom; (g) zmianą danych teleadresowych lub adresów URL; (h) dążeniem do najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników lub danych osobowych. Jeśli uznamy zmianę za istotną lub wymagają tego przepisy prawa powiadomimy Cię o zmianie. Zastrzegamy sobie również prawo do określenia najbardziej odpowiedniego sposobu dostarczania powiadomień, a Ty wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień także drogą elektroniczną. Zaleca się okresowe sprawdzanie Warunków i Polityki. Twój ciągły dostęp do Usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie zmiany oznacza, że akceptujesz zmienione Warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmienione Warunki, przestań korzystać z naszych Usług.

12.2. Cesja

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszej umowy mają charakter osobisty i nie mogą być cedowane ani przenoszone przez Ciebie na inne osoby. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji będą nieważne. Pho3nix będzie uprawniona do swobodnego cedowania Warunków, praw, obowiązków lub licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy.

12.3. Strony

Niniejsze Warunki stanowią umowę między Tobą a Pho3nix Foundation, szwajcarską fundacją z siedzibą pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.

 1. Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami mailowo na adres pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do nas na nasz adres pocztowy Pho3nix Foundation, pod adresem c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, CH-7500 St. Moritz, Szwajcaria.