Regulamin Pho3nix Active School

Regulamin Konkursu na najciekawsze video sportowe

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu realizowanego pod nazwą „Konkurs na najciekawsze video sportowe” (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji realizowanej pod nazwą „Pho3nix Active School” (dalej „Akcja”).

1.2. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem portalu Pho3nix Kids dostępnego pod adresem: https://pho3nix-kids.com (dalej „Portal”).

1.3. Udostępniającym Portal jest fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”).

1.4. Organizatorem Konkursu jest partner lokalny Pho3nix na terytorium Polski – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020 (dalej „Organizator”).

1.5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie, których Szkoła zobowiązuje się przestrzegać.

1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

1.7. Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

1.8. Konkurs adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terytorium Polski, również wchodzących w skład zespołów szkół, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość umożliwienia dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie również innym placówkom oświatowym.

1.9. Zgłoszenie udziału w Konkursie może nastąpić od dnia 19 kwietnia 2024 r. od godz. 00:01 do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 23:59.

1.10. Konkurs trwa od dnia 29 maja 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r. i dzieli się na dwa etapy:

a) Etap I – Stworzenie i zgłoszenie prac konkursowych – od dnia 29 maja 2024 r. od godz. 00:01 do dnia 12 czerwca 2024 r. do godz. 23:59; oraz

b) Etap II – Głosowanie Kapituły Konkursowej nad pracami konkursowymi – od dnia 13 czerwca2024 r. od godz. 00:01 do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 23:59.

1.11. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów określonych w pkt 1.9 i pkt 1.10. Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.

1.12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpoźniej do dnia 30 czerwca 2024 r. za pośrednictwem Portalu oraz mediów społecznościowych Pho3nix (Facebook, Instagram).

1.13. Organizator poinformuje Głównych Zwycięzców Kapituły Konkursowej (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) o przyznanych Nagrodach Rzeczowych (w rozumieniu przyjętym w pkt 5.1) Zwycięzców Kapituły Konkursowej (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) o przyznanych Warsztatach (w rozumieniu przyjętym w pkt 5.6) w formie e-mail z wykorzystaniem adresów, które zostaną udostępnione Głównym Zwycięzcom Kapituły Konkursowej nie później niż trzydzieści dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu

2.1. Konkurs jest kierowany do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terytorium Polski (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła podstawowa) lub innych placówek oświatowych, którym Organizator umożliwi dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie, pod warunkiem spełnienia poniższych warunki udziału w Konkursie (dalej: „Szkoła”):

a) dokona zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem dedykowanego dla Konkursu formularza zgłoszeniowego. Formularz ten zostanie udostępniony na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school-2024-zgloszenie/ Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania danych kontaktowych (imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres mailowy, numer telefonu, nazwa i miasto Szkoły, dane adresowe Szkoły oraz dane do wysyłki materiałów reklamowych (brandingu), jeżeli są inne niż dane adresowe Szkoły) oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności; oraz

b) spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.

2.2. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 1.9.

2.3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie dyrektor Szkoły uprawniony do jej reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora przedstawiciel Szkoły (dalej „Koordynator”).

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

2.5. Każda Szkoła może wziąć udział w aktualnej edycji Konkursu wyłącznie jeden raz.

2.6. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Szkoła zostanie poinformowana w formie e-maila zwrotnego, który zostanie wysłany na adres mailowy podany przez Koordynatora. W taki sam sposób Szkoła zostanie poinformowana o odmowie zakwalifikowania do udziału w Konkursie, odmowie przyznania brandingu, o wykluczeniu z Konkursu oraz zablokowaniu możliwości udziału w Konkursie w przypadkach, o którym mowa w pkt 2.7, 2.8 i 2.9.

2.7. Organizator zastrzega, że Konkurs jest ograniczony do maksymalnie 1000 Szkół. W związku z tym o zakwalifikowaniu do Konkursu będzie decydować kolejność otrzymywanych przez Organizatora zgłoszeń. Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie oraz uniemożliwienia dokonywania Szkołom dalszych zgłoszeń po otrzymaniu nie mniej niż 1000 zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia wskazanego powyżej limitu Szkół jednak nie więcej niż o 1000 Szkół.

2.8. W związku z ograniczeniami w ilości posiadanego brandingu w liczbie 500 sztuk na Konkurs, Organizator zastrzega, że jeżeli liczba Szkół zakwalifikowanych do udziału w Konkursie przekroczy 500 Organizator będzie uprawniony do dokonania wyboru Szkół, którym zostanie przyznany branding w ramach ww. limitu; pierwszeństwo w otrzymaniu brandingu będą mieć Szkoły, które nie brały udziału w zeszłorocznych edycjach Konkursu lub wykazały się dużym zaangażowaniem i aktywnością w poprzednich edycjach Konkursu.

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Konkursie Szkół, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

b) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Pho3nix lub godzące w ich wizerunek;

c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu.

Zadanie konkursowe

3.1. Szkoły, które otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie mogą wziąć udział w I Etapie Konkursu, który polega na:

a) stworzeniu pracy konkursowej opisanej w pkt 3.2-3.3 („Praca Konkursowa”),

b) wysłaniu linku do materiału wideo będącej podstawą Pracy Konkursowej, opublikowanej w formie opisanej w pkt. 3.2,

c) przesłaniu pełnego zgłoszenia wraz z opisem wskazanym w pkt. 3.2.

d) całość powinna zostać przesłana na adres e-mail: szkoly@pho3nixfoundation.com

e) zgłoszenie uznaje się za przyjęte po otrzymaniu potwierdzenia z wymienionego wyżej adresu e-mail.

3.2. Wideo w ramach Pracy Konkursowa powinno mieć formę filmu wideo o maksymalnym czasie trwania 2 minut i zostać opublikowane na własnych platformach komunikacyjnych (strona internetowa, portale społecznościowe itp.) o dostępie otwartym w sieci Internet – z uwzględnieniem nagrania i opublikowania terminów wskazanych w pkt. 3.3. Ponadto zgłoszenie Pracy Konkursowej powinno zawierać opis tematu oraz inicjatyw zaprezentowanych w pracy konkursowej, który nawiązuje do Akcji. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji prac konkursowych przekraczających czas trwania 2 minut, jednak nie więcej niż o 10 sekund.

3.3. Tematem Pracy Konkursowej winny być, zarejestrowane od 29 maja kwietnia do 12 czerwca 2024 r. – w czasie finału Akcji, inicjatywy promujące w Szkole aktywność fizyczną oraz prezentujące ćwiczenia sportowe uczniów danej Szkoły (np. zabawy ruchowe, taneczne, gry zespołowe czy ćwiczenia indywidualne) wykonywane (przynajmniej w części) z wykorzystaniem materiałów reklamowych (brandingu), który zostanie przesłany na adres kontaktowy Szkoły wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie lub który został przesłany danej Szkole przy okazji udziału w poprzednich edycjach Konkursu. Brak wykorzystania brandingu do organizacji i przebiegu inicjatyw (w przypadku Szkoły, która otrzymała branding na potrzeby Konkursu) stanowi podstawę wykluczenia Pracy Konkursowej takiej Szkoły z Konkursu.

3.4. Organizator umożliwia Szkołom przesłanie dodatkowych (fakultatywnych) fotorelacji dokumentujących przebieg i organizację inicjatyw będących tematem Pracy Konkursowej w sposób, o którym mowa w pkt 3.1 d). Fotorelacje będą brane pod uwagę przy ocenie Prac Konkursowych przez Kapitułę Konkursową.

3.5. Praca Konkursowa oraz materiały o których mowa w pkt 3.4 (łącznie jako „Materiały Konkursowe”), nie mogą zawierać:

a) treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;

b) treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich.

3.6. Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną Pracę Konkursową.

3.7. Materiały Konkursowe, przesłane w ramach Konkursu podlegają ocenie pod kątem jej zgodności z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, w tym pod względem treści i parametrów technicznych.

3.8. Z chwilą wysłania Materiałów Konkursowych zgodnie z pkt 3.1. powyżej Szkoła

a) oświadcza i zapewnia, że jest upoważniona do wykonania wszelkich zobowiązań określonych w niniejszym pkt 3.8, w szczególności udzielenia Licencji zgodnie z pkt 3.8.b;

b) udziela Organizatorowi i Pho3nix licencji niewyłącznych, nieograniczonych terytorialnie i nieodpłatnych („Licencje”) upoważniających do korzystania z Materiałów Konkursowych w działalności Organizatora i Pho3nix na następujących zasadach:

(i) Licencje zostają udzielone z chwilą wysłania Materiałów Konkursowych w sposób opisany zgodnie z pkt 3.1. powyżej; 

(ii) W ramach Licencji Organizator i Pho3nix będą uprawnieni do korzystania z i rozpowszechniania Materiałów Konkursowych (w całości, części lub ich dowolnych opracowań) we własnej działalności w ramach: (A) organizacji Konkursu i Akcji zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, w tym poprzez prowadzenie Portalu i dedykowanego kanału YouTube, publikowania w nich Materiałów Konkursowych oraz ich dowolnych opracowań (wraz z ewentualnie zawartym w nich wizerunkiem osób trzecich), udostępnienia Materiałów Konkursowych Kapitule Konkursowej, (B) akcji marketingowych i PR prowadzonych w mediach tradycyjnych (np. TV, prasa), w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) oraz serwisach internetowych (np. YouTube) powiązanych z Konkursem, Akcją, Organizatorem lub Pho3nix, w tym mających na celu promocję Konkursu lub Akcji (aktualnych i przyszłych edycji) lub promocję Organizatora lub Pho3nix lub też promocję innych przedsięwzięć Pho3nix prowadzonych w przyszłości, (C) wydawania okolicznościowych albumów, plakatów promocyjnych, książek i innych materiałów podsumowujących działalność Pho3nix, Organizatora, Konkursu lub Akcji. Licencje obejmują wszystkie znane pola eksploatacji istniejące w chwili udzielenia Licencji i potrzebne Organizatorowi lub Pho3nix do korzystania z Materiałów Konkursowych zgodnie z poprzednim zdaniem, w szczególności: (1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, (2) wprowadzanie do pamięci urządzeń (komputerów, serwerów) i sieci komputerowych, (3) modyfikowanie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, (4) rozpowszechnianie w formach określonych powyżej.

(iii) Licencje zostają udzielone na okres 5 lat i po upływie tego czasu ulegną automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Z uwagi na istotne nakłady finansowe związane z organizacją i promocją Konkursu oraz zamierzonymi celami Organizatora i Pho3nix, licencjodawca zobowiązuje się do niewypowiadania Licencji przed upływem 10 lat liczonych od dnia wysłania Materiałów Konkursowych zgodnie z pkt 3.1. a wszelkie ewentualne wypowiedzenie Licencji przed tym terminem będzie skuteczne dopiero wraz z upływem wskazanego okresu 10 lat. 

(iv) Licencja obejmuje prawo Organizatora i Pho3nix do nieodwołalnego i nieodpłatnego wykonywania i rozporządzania autorskimi prawami zależnymi do Materiałów Konkursowych (tj. do sporządzania dowolnych opracowań Materiałów Konkursowych, do korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami, do udzielania dalszych zezwoleń w tym zakresie osobom trzecim).

c) Szkoła gwarantuje, że żadna osoba trzecia nie będzie w stosunku do Organizatora lub Pho3nix lub innego podmiotu trzeciego uprawnionego do korzystania z Materiałów Konkursowych (np. operator serwisu YouTube) wykonywać osobistych praw autorskich do Materiałów Konkursowych, w szczególności Materiały Konkursowe będą wykorzystywane przez Organizatora lub Pho3nix zgodnie z pkt 3.8.b.(ii) powyżej bez podania imienia i nazwiska poszczególnych osób uwidocznionych w Materiałach Konkursowych lub będących ich autorami. W razie naruszenia powyższego zobowiązania gwarancyjnego zastosowanie znajdzie pkt 3.8.h poniżej.

d) Szkoła zobowiązuje się (i) powstrzymywać od wszelkich działań, które mogłyby skutkować wygaśnięciem (z jakiegokolwiek powodu) Licencji lub zezwolenia na wykorzystanie wizerunków przez Organizatora lub Pho3nix oraz (ii) podejmować wszelkie działania zamierzające do zachowania tych praw, w szczególności w postaci udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy Organizatorowi lub Pho3nix w uzyskaniu ewentualnie nowych oświadczeń i zgód w tym zakresie, gdyby było to konieczne – przez okres 10 lat od dnia wysłania Materiałów Konkursowych zgodnie z pkt 3.1. 

e) Szkoła oświadcza, że przed wysłaniem Materiałów Konkursowych zgodnie z pkt 3.1. uzyskała od uprawnionych osób, zgodnie z wzorem oświadczenia w załączniku do niniejszego Regulaminu, niezbędne (i) upoważnienie do udzielenia licencji zgodnie z pkt 3.8.b,  (ii) upoważnienie do udzielenia zezwolenia na wykorzystanie wizerunku zgodnie z pkt 3.8.f poniżej oraz (iii) zgodę na przetwarzanie danych osobowych –. Szkoła zobowiązuje się do przechowywania tych dokumentów przez cały okres trwania Licencji i do udostępnienia ich Organizatorowi lub Pho3nix (wedle ich wyboru, w formie skanów lub udostępnienia w siedzibie Szkoły) na każde żądanie. W razie ewentualnego stwierdzenia braków dokumentacji Szkoła zobowiązuje się do jej uzupełnienia bez zbędnej zwłoki na każde żądanie Organizatora lub Pho3nix.

f) Szkoła udziela Organizatorowi i Pho3nix nieodpłatnego upoważnienia do wykorzystania wizerunków uczestników zawartych w Materiałach Konkursowych i ich opracowaniach, na zasadach określonych w pkt 3.8.b.(ii) Regulaminu; w szczególności zezwolenie obejmuje prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku przez czas równy okresowi Licencji, bez ograniczeń terytorialnych, w celach, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w pkt 3.8.b.(ii). 

g) Szkoła zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom zaangażowanym do udziału w Konkursie w ramach Szkoły (w szczególności uczniom i pracownikom Szkoły będącym autorami Materiałów Konkursowych lub których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach Konkursowych) informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

h) Szkoła, jako podmiot nadzorujący tworzenie Materiałów Konkursowych, decydująca o ich wysłaniu na potrzeby udziału w Konkursie i odpowiedzialna za zebranie niezbędnych upoważnień i zgód zgodnie z pkt 3.8.e powyżej, odpowiada względem Organizatora i Pho3nix za to, że Organizator oraz Pho3nix będą w pełni uprawnieni do wykorzystania i rozpowszechniania Materiału Konkursowego zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, w tym do wykorzystania zawartych w nich wizerunków oraz do przetwarzania danych osobowych Uczestników ujętych w oświadczenia stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu oraz w Materiałach Konkursowych (w szczególności w postaci wizerunku, głosu i zachowania Uczestnika utrwalonych w Materiałach Konkursowych); Szkoła gwarantuje, że takie wykorzystanie Materiału Konkursowego nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych i osobistych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku i jakichkolwiek przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot trzeci dochodził od Organizatora lub Pho3nix jakiegokolwiek roszczenia dotyczącego Materiału Konkursowego lub organizacji Konkursu (w tym roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, bezumownego korzystania, know-how, praw własności przemysłowej, wad prawnych, a także kar za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych) Szkoła zwolni Organizatora oraz Pho3nix z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje uzasadnione rynkowe koszty obrony prawnej wybranego przez Pho3nix pełnomocnika.

Wybór zwycięzców

4.1. Głównymi zwycięzcami Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dodatkowe świadczenia pieniężne, o których mowa w pkt 5.1, zostaną:

a) 5 Szkół wybranych przez Kapitułę Konkursową, której mowa w pkt 4.3 (dalej „Główni Zwycięzcy Kapituły Konkursowej”)

4.2. Pozostałymi zwycięzcami Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody w postaci Warsztatów, o którym mowa w pkt 5.6, zostanie

a) 100 Szkół wybranych przez Kapitułę Konkursową (dalej „Zwycięzcy Kapituły Konkursowej”)

4.3. Organizator powoła 4-osobową kapitułę konkursową składającą się z osób wybranych przez Organizatora oraz Pho3nix (dalej „Kapituła Konkursowa”).

4.4. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła Konkursowa weźmie pod uwagę filmy wideo oraz fotorelacje i opisy inicjatyw (w razie ich udostępnienia) oraz dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych m.in. przy użyciu następujących kryteriów:

a) liczba zaangażowanych dzieci;

b) udział lokalnej społeczności;

c) różnorodność zorganizowanych inicjatyw.

4.5. Wszelkie nieprzewidziane bądź sporne kwestie w zakresie wyłonienia zwycięzców Konkursu wyjaśnia Kapituła Konkursowa.

4.6. Głosowanie Kapituły Konkursowej odbędzie się podczas zamkniętej sesji przewidzianej w terminie pomiędzy 13 – 19 czerwca 2024 r.

Nagroda

5.1. Nagrodami w Konkursie dla 5 Głównych Zwycięzców Kapituły Konkursowej, jest:

a) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 10.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.111,11 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównych Zwycięzców z miejsc I – V,

(dalej: „Nagrody Rzeczowe Kapituły Konkursowej” lub „Nagrody Rzeczowe”).

5.2. Organizator zastrzega, że Nagrody Rzeczowe Kapituły Konkursowej będą możliwe do wyboru wyłącznie spośród oferty produktowej wybranego przez Organizatora partnera będącego renomowanym dystrybutorem sprzętu sportowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany partnera oraz oferty produktowej i cennika partnera po rozpoczęciu Konkursu (dalej „Dystrybutor Sprzętu”).

5.3. Koordynatorzy Głównych Zwycięzców Kapituły Konkursowej mogą w terminie ustalonym między Organizatorem, a Koordynatorem przekazać swoje zapotrzebowanie na sprzęt w oparciu o ofertę oraz cennik Dystrybutora Sprzętu, które zostaną udostępnione Głównym Zwycięzcom Kapituły Konkursowej. W razie braku przesłania przez Koordynatora Głównego Zwycięzcy Kapituły Konkursowej do Organizatora powyższej informacji – Organizator ma prawo zakupić dowolny sprzęt sportowy do maksymalnej kwoty przyporządkowanej w pkt 5.1. do zajętego przez Głównego Zwycięzcę Kapituły Konkursowej miejsca w Konkursie wedle wyłącznego uznania Organizatora.

5.4. Nagrody Rzeczowe zostaną dostarczone przez Organizatora do Głównych Zwycięzców Kapituły Konkursowej w terminie ustalonym między Organizatorem a Koordynatorem Głównego Zwycięzcy Kapituły Konkursowej.

5.5. Obowiązek uiszczenia podatku od Nagród Rzeczowych spoczywa na Szkołach, zaś obowiązek naliczenia, pobrania, a także odprowadzenia podatku od Nagród Rzeczowych spoczywa na Organizatorze. Podatek od Nagród Rzeczowych zostanie pobrany od Szkół przez Organizatora poprzez potrącenie jego wartości z kwotą świadczeń pieniężnych przyznanych Głównym Zwycięzcom, o których mowa w pkt 5.1. W związku z pobraniem podatku od Nagród rzeczowych poprzez potrącenie jego wartości z kwotą świadczeń pieniężnych Organizator zostaje zwolniony z obowiązku wydania świadczeń pieniężnych Głównym Zwycięzcom, a Szkoła z obowiązku wydania Organizatorowi naliczonej kwoty podatku od Nagród Rzeczowych.

5.6. Nagrodą w Konkursie dla 100 Pozostałych Zwycięzców jest zorganizowanie przez Organizatora bezpłatnych jednodniowych warsztatów sportowych dla każdego z Pozostałych Zwycięzców z zakresu uzgodnionej z Organizatorem dyscypliny sportowej na terenie Szkoły lub na innym terenie wskazanym przez Koordynatora z udziałem przedstawicieli Organizatora (dalej „Warsztaty”).

5.7. Organizator zastrzega, że podejmie wszelkie starania aby zrealizować Warsztaty w okresie od 13 września 2024 r. do końca grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem że szczegółowy termin oraz forma Warsztatów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i instrukcji dotyczących zagrożeń epidemiologicznych. Informacja o terminach i formie Warsztatów zostanie przekazana indywidualnie Koordynatorom Zwycięzców Kapituły Konkursowej.

5.8. Koordynator uzyska od Opiekunów Prawnych uczniów, którzy wezmą udział w Warsztatach, zgody na wykorzystanie w nagraniach promujących Organizatora i Pho3nix wizerunku i innych danych osobowych ucznia. W przypadku braku uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku konkretnego ucznia Koordynator w trakcie Warsztatów poinformuje o tym Organizatora i zapewni takie przeprowadzenie nagrania, aby tacy uczniowie nie wypowiadali się indywidualnie w trakcie nagrań ani nie byli ujmowani w ramach ujęć. Koordynator uzyska zgodę Opiekunów Prawnych na formularzu przekazanym przez Organizatora.

5.9. Nagrody w Konkursie podlegają łączeniu, co oznacza, że przyznanie Nagród Rzeczowych nie wyklucza przyznania Warsztatów.

5.10. Główni Zwycięzcy Kapituły Konkursowej oraz Zwycięzcy Kapituły Konkursowej nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagród Rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.11. Głównym Zwycięzcom Kapituły Konkursowej oraz Zwycięzcom Kapituły Konkursowej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród Rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów.

5.12. Główni Zwycięzcy Kapituły Konkursowej oraz Zwycięzcy Kapituły Konkursowej nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów na osoby trzecie.

5.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody Rzeczowej, wynikającą z braku jej odbioru przez Głównego Zwycięzcę Kapituły Konkursowej. W takim przypadku Nagroda Rzeczowa pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.

5.14. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody rzeczowej w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda Rzeczowa pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.

Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Konkursie można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/polityka-prywatnosci/

Reklamacje

7.1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: szkoly@pho3nixfoundation.com.

7.2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Szkoły jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Szkoły.

7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, który zobowiązany jest poinformować Szkołę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z uznaniem reklamacji.

Uwagi końcowe

9.1. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, w tym przekazanie Nagród rzeczowych dla Głównych Zwycięzców Kapituły Konkursowej oraz organizację Warsztatów dla Zwycięzców Kapituły Konkursowej ponosi Organizator.

9.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;

b) naruszenie przez Szkoły lub twórców Materiałów Konkursowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;

c) niemożność przekazania Nagrody rzeczowej Głównemu Zwycięzcy Kapituły Konkursowej z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Głównego Zwycięzcy Kapituły Konkursowej;

d) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Szkoły. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Portalu. Szkoły, które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także poinformowane przez Organizatora drogą mailową.

9.4. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z Organizatorem pod adresem e-mailowym: szkoly@pho3nixfoundation.com lub napisz do Organizatora na adres: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska.

Załącznik – wzór oświadczenia odbieranego od osób biorących udział w Konkursie

***

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W AKCJI PHO3NIX ACTIVE SCHOOL

Data: […]

Szkoła: […](„Szkoła”)

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w tworzeniu Materiałów Konkursowych lub której wizerunek jest tam zawarty (np. uczeń, nauczyciel), adres do korespondencji*ew. klasa_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
(dalej jako „Uczestnik”)

Imię i nazwisko, adres do korespondencji opiekunów prawnych, imię i nazwisko dziecka*

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(dalej jako „Uczestnik”)

Klub Sportowy Tri Tour jest organizatorem („Organizator”) konkursu na najciekawsze video sportowe(„Konkurs”) w ramach akcji „Pho3nix Active School” („Akcji”) mających na celu promocję aktywności fizycznej wśród najmłodszych. W ramach Konkursu zainteresowane Szkoły opracowują materiały przedstawiające aktywność fizyczną uczniów danej Szkoły („Materiały Konkursowe”). Konkurs jest organizowany z inicjatywy fundacji Pho3nix Stiftung („Fundacja”). Wszelkie informacje dot. Konkursu oraz regulamin Konkursu („Regulamin”)znajdują się na stronie internetowej: https://pho3nix-kids.com/polska/

Ze względów prawnych konieczne jest udzielenie licencji na wykorzystywanie Materiałów Konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu i podjęcia działań promocyjnych a także uzyskanie zgód na wykorzystanie wizerunków Uczestników w zakresie w jakim ten wizerunek jest częścią Materiału Konkursowego. Udzielenie licencji i zgody na wykorzystanie wizerunku jest warunkiem udziału w Konkursie.

Wobec powyższego jako Uczestnik / jako opiekun prawny Uczestnika* niniejszym:

  1. Udzielam / nie udzielam* Szkole upoważnienia do wykorzystania i dowolnej edycji Materiałów Konkursowych na potrzeby zgłoszenia i udziału w Konkursie oraz do udzielenia na rzecz Organizatora i Fundacji licencji o treści zgodnie z pkt 3.8 Regulaminu („Licencja”). Szkoła nie będzie uprawniona do korzystania i rozporządzania Materiałem Konkursowym w pozostałym zakresie. Materiały Konkursowe mogą być wykorzystywane bez wymieniania Uczestnika jako ich autora a Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do Materiałów Konkursowych.
  2. Udzielam / nie udzielam* zgody Szkole na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika zawartego w Materiałach Konkursowych i ich opracowaniach na potrzeby zgłoszenia i udziału w Konkursie oraz upoważniam Szkołę do udzielenia zgody na rzecz Organizatora i Fundacji na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zawartego w Materiałach Konkursowych i ich opracowaniach na zasadach określonych w pkt 3.9.b Regulaminu; w szczególności zezwolenie obejmuje prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku przez czas równy okresowi Licencji, bez ograniczeń terytorialnych, w celach, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w pkt 3.8.b.(ii).
  3. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz w Materiałach Konkursowych przez (1) Fundację, oraz (2) Organizatora, w tym: wizerunku, głosu i zachowania Uczestnika utrwalonych w Materiałach Konkursowych, w celach zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w celu: przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz wydania nagrody zgodnie z Regulaminem; realizacji komunikacji; prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Administratorów, w tym na warunkach objętych Licencją w mediach tradycyjnych (np. TV, prasa), w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) oraz serwisach internetowych (np. YouTube) powiązanych z Konkursem, Akcją, Organizatorem lub Pho3nix, w tym mających na celu promocję Konkursu lub Akcji; rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie – w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych lub przed organami władzy publicznej, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach. Rozumiem, że mogę wycofać zgodę w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udzielenie niniejszej zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Zobowiązuję się do nieodwoływania niniejszej zgody przez okres trwania Licencji, o której mowa w Regulaminie.  
  4. Zapoznałem się / nie zapoznałem się* z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie zgodnie z treścią poniżej.

Podpis Uczestnika / Opiekunów Prawnych*:

[Obowiązek informacyjny RODO]

Administratorami danych osobowych podanych w oświadczeniu oraz przekazanych w Materiałach Konkursowych (w tym: wizerunku, głosu i zachowania Uczestnika utrwalonych w nagraniach) są: 

  1. Fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą w St. Moritz, Szwajcaria oraz 
  2. Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz wydania nagrody zgodnie z Regulaminem, realizacją komunikacji; prowadzenia działań edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Administratorów (w tym w mediach tradycyjnych tj. TV, prasa; w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram oraz serwisach internetowych tj. YouTube); rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji; w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie – w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych lub przed organami władzy publicznej, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie udzielonej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Pełne informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w zakładce https://pho3nix-kids.com/polska/polityka-prywatnosci/