Regulamin Pho3nix Active School

Regulamin Konkursu na najciekawsze video sportowe

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu realizowanego pod nazwą „Konkurs na najciekawsze video sportowe” (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji realizowanej pod nazwą „Pho3nix Active School” (dalej „Akcja”).
1.2. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem portalu Pho3nix Kids dostępnego pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/ (dalej „Portal”).
1.3. Udostępniającym Portal jest fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607 (dalej „Pho3nix”).
1.4. Organizatorem Konkursu jest partner lokalny Pho3nix na terytorium [Polski] – [Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020] (dalej „Organizator”).
1.5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
1.7. Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium [Polski].
1.8. Konkurs adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terytorium [Polski], również wchodzących w skład zespołów szkół, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość umożliwienia dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie również innym placówkom oświatowym.
1.9. Zgłoszenie udziału w Konkursie może nastąpić od dnia 3 stycznia 2022 r. od godz. 00:01 do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.
1.10. Konkurs trwa od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r. i dzieli się na dwa etapy:
a) Etap I – Stworzenie i zgłoszenie prac konkursowych – od dnia 30 kwietnia 2022 r. od godz. 00:01 do dnia 25 maja 2022 r. do godz. 23:59; oraz
b) Etap II – Głosowanie nad pracami konkursowymi – od dnia 1 czerwca 2022 r. od godz. 00:01 do dnia 7 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.
1.11. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów określonych w pkt 1.9 i pkt 1.10. Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.
1.12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 17 czerwca 2022 r. za pośrednictwem Portalu oraz mediów społecznościowych Pho3nix (Facebook, Instagram).
1.13. Organizator poinformuje Zwycięzców Głównych (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) o przyznanych Nagrodach Rzeczowych (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) Zwycięzców Pozostałych (w rozumieniu przyjętym w pkt 4.1) o przyznanych Warsztatach (w rozumieniu przyjętym w pkt 5.7) w formie e-mail z wykorzystaniem adresów, które zostaną wskazane w zgłoszeniach udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 2.1 lit. a).

Uczestnicy i zgłoszenia do Konkursu

2.1. Uczestnikiem Konkursu jest publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa mająca swoją siedzibę na terytorium [Polski] (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła podstawowa) lub inna placówka oświatowa, której Organizator umożliwił dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie, która spełni poniższe warunki udziału w Konkursie (dalej: „Uczestnik” lub „Szkoła”):
a) dokona zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem dedykowanego dla Konkursu formularza zgłoszeniowego. Formularz ten zostanie udostępniony na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school-2022-zgloszenie/ Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga podania danych kontaktowych (imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres mailowy, numer telefonu, nazwa i miasto Szkoły, dane adresowe Szkoły oraz dane do wysyłki materiałów reklamowych (brandingu), jeżeli są inne niż dane adresowe Szkoły) oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności; oraz
b) spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie.
2.2. Dokonywanie zgłoszeń do Konkursu jest możliwe tylko w terminie określonym w pkt 1.9.
2.3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać wyłącznie dyrektor Szkoły uprawniony do jej reprezentowania albo nauczyciel lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik Szkoły (dalej „Koordynator”).
2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
2.5. Każda Szkoła może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
2.6. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Szkoła zostanie poinformowana w formie e-maila zwrotnego, który zostanie wysłany na adres mailowy podany przez Koordynatora. W taki sam sposób Szkoła zostanie poinformowana o odmowie zakwalifikowania do udziału w Konkursie, odmowie przyznania brandingu, o wykluczeniu z Konkursu oraz zablokowaniu możliwości udziału w Konkursie w przypadkach, o którym mowa w pkt 2.7, [2.8 i 2.9].
2.7. Organizator zastrzega, że Konkurs jest ograniczony do maksymalnie 1000 Szkół. W związku z tym o zakwalifikowaniu do Konkursu będzie decydować kolejność otrzymywanych przez Organizatora zgłoszeń. Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie oraz uniemożliwienia dokonywania Szkołom dalszych zgłoszeń po otrzymaniu nie mniej niż 1000 zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia wskazanego powyżej limitu Szkół jednak nie więcej niż o 1000 Szkół.
2.8. [W związku z ograniczeniami w ilości posiadanego brandingu w ilości 500 sztuk na Konkurs, Organizator zastrzega, że jeżeli liczba Szkół zakwalifikowanych do udziału w Konkursie przekroczy 500 Organizator będzie uprawniony do dokonania wyboru Szkół, którym zostanie przyznany branding w ramach ww. limitu; pierwszeństwo w otrzymaniu brandingu będą mieć Szkoły, które nie brały udziału w zeszłorocznych edycjach Konkursu lub wykazały się dużym zaangażowaniem i aktywnością w poprzednich edycjach Konkursu.]
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
b) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Pho3nix lub godzące w ich wizerunek;
c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu.

Zadanie konkursowe

3.1. Szkoły, które otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie mogą wziąć udział w I Etapie Konkursu, który polega na:
a) stworzeniu pracy konkursowej opisanej w pkt 3.2-3.3;
b) wysłaniu pracy konkursowej, o której mowa w lit. a) za pośrednictwem Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/dodaj-film-pas-2022/
3.2. Praca konkursowa powinna mieć formę filmu video w formacie .mp4, .avi, .mov, .wmv lub .flv o maksymalnym czasie trwania 3 minut i maksymalnej objętości 300 mB, zawierać opis tematu oraz inicjatyw zaprezentowanych w pracy konkursowej, który nawiązuje do Akcji.
3.3. Tematem pracy konkursowej winny być, zarejestrowane od 30 kwietnia do 15 maja 2022 r. – w czasie dwóch finałowych tygodni Akcji, inicjatywy promujące w Szkole aktywność fizyczną oraz prezentujące ćwiczenia sportowe uczniów danej Szkoły (np. zabawy ruchowe, taneczne, gry zespołowe czy ćwiczenia indywidualne) wykonywane (przynajmniej w części) z wykorzystaniem materiałów reklamowych (brandingu), który zostanie przesłany na adres kontaktowy Szkoły wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie lub który został przesłany danej Szkole przy okazji udziału w zeszłorocznych edycjach Konkursu. Brak wykorzystania brandingu do organizacji i przebiegu inicjatyw (w przypadku Szkoły, która otrzymała branding na potrzeby Konkursu) stanowi podstawę wykluczenia pracy konkursowej takiej Szkoły z Konkursu.
3.4. Organizator umożliwia Uczestnikom przesłanie dodatkowych (fakultatywnych) fotorelacji dokumentujących przebieg i organizację inicjatyw będących tematem pracy konkursowej w sposób, o którym mowa w pkt 3.1 b). Fotorelacje nie są poddawane pod głosowanie, o którym mowa w pkt 4.5, jednak będą brane pod uwagę przy ocenie prac konkursowych przez Kapitułę Konkursową.
3.5. Praca Konkursowa nie może zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
b) treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich.
3.6. Każda Szkoła może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną pracę konkursową.
3.7. Praca konkursowa, po jej wgraniu na Portal w sposób, o którym mowa w pkt 3.1. podlega ocenie pod kątem jej zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, w tym pod względem treści i parametrów technicznych.
3.8. Praca konkursowa zostanie opublikowana wraz ze startem Etapu II na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/pho3nix-active-school/ poprzez import z konta Pho3nix na portalu YouTube poświęconego Konkursowi włącznie z umieszczeniem pracy konkursowej na tym koncie po jej akceptacji przez moderatora. Opublikowanie pracy konkursowej we wskazany powyżej sposób oznacza zakwalifikowanie pracy konkursowej do Konkursu. Organizator może odmówić zakwalifikowania pracy konkursowej do Konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, w tym w pkt 3.3 lub 3.5 oraz gdy dana Szkoła nie została zakwalifikowana do udziału w Konkursie lub poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie w sposób, o którym mowa w pkt 2.6.
3.9. Koordynator zgłaszający pracę konkursową lub fotorelację jednocześnie:
a) potwierdza, że zgłoszenie pracy konkursowej i fotorelacji i dalsze ich wykorzystanie przez Organizatora i Pho3nix i inne osoby w sposób określony w niniejszym Regulaminie nie narusza praw żadnych osób trzecich, a w tym: praw autorskich i pokrewnych (także do muzyki, o ile została wykorzystana), praw do wizerunku osób uwiecznionych w filmach oraz innych elementach pracy konkursowej. Organizator i Pho3nix nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w związku z publikacją i innym wykorzystaniem pracy konkursowej lub fotorelacji przez Organizatora lub Pho3nix zgodnie z niniejszym Regulaminem;
b) zezwala Organizatorowi oraz Pho3nix na opublikowanie pracy konkursowej i fotorelacji na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com, w tym poprzez import z konta Pho3nix na portalu YouTube poświęconego Konkursowi włącznie z umieszczeniem pracy konkursowej i fotorelacji na tym koncie, w celu umożliwienia przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w pkt 4.5 oraz rozstrzygnięcia Konkursu i potwierdza, iż uzyskał zgodę od osób pełnoletnich będących autorami/współautorami pracy konkursowej, a także rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekunów prawnych uprawnionych do samodzielnego decydowania o interesach osobistych i majątkowych (dalej „Opiekun Prawny”) dzieci będących autorami/ współautorami pracy konkursowej na ich publikację w powyższym zakresie;
c) potwierdza, że Opiekunowie Prawni każdego z uczniów będących autorami/ współautorami pracy konkursowej i fotorelacji, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora oraz Pho3nix z pracy autorstwa swojego podopiecznego, na potrzeby Konkursu, w tym na rozpowszechnianie pracy podopiecznego z pominięciem nazwiska podopiecznego jako autora/współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu, a także w celu reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji i celach archiwalnych;
d) potwierdza, że osoby pełnoletnie będące autorami/ współautorami pracy konkursowej i fotorelacji, wyraziły zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora oraz Pho3nix z pracy ich autorstwa, na potrzeby Konkursu, w tym na rozpowszechnianie pracy z pominięciem ich nazwiska jako autora/współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu, a także w celu reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji i celach archiwalnych;
e) potwierdza, że Opiekunowie Prawni każdego z uczniów, których wizerunek jest udokumentowany w pracach konkursowych i fotorelacjach, wyrazili w imieniu swoich podopiecznych nieograniczoną terytorialnie zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego podopiecznego przez Organizatora oraz Pho3nix w celu rozstrzygnięcia Konkursu, a także w celu reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji i celach archiwalnych. Wyrażona zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie drukowanej, prasie elektronicznej, sieci Internet, w tym mediach społecznościowych;
f) potwierdza, że osoby pełnoletnie, których wizerunek jest udokumentowany w pracach konkursowych i fotorelacjach, wyraziły nieograniczoną terytorialnie zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora oraz Pho3nix w celu rozstrzygnięcia Konkursu, a także w celu reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji i celach archiwalnych. Wyrażona zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie drukowanej, prasie elektronicznej, sieci Internet, w tym mediach społecznościowych;
g) potwierdza, że osoby pełnoletnie oraz Opiekunowie Prawni każdego z uczniów, których dane osobowe zostały utrwalone w pracach konkursowych i fotorelacjach, zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Organizatora oraz Pho3nix w związku z organizacją Konkursu wynikającymi z Regulaminu i Polityki Prywatności
h) udziela Organizatorowi oraz Pho3nix licencji praw autorskich i praw pokrewnych do pracy konkursowej i fotorelacji, w takim samym zakresie, jak wskazany w załączniku nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem, że jest to licencja wyłączna, tj. udzielona tylko Organizatorowi i Pho3nix.
3.10. Koordynator jest zobowiązany uzyskać zgody, oświadczenia oraz licencje, o których mowa w pkt. 3.9 powyżej, poprzez uzyskanie podpisów osób pełnoletnich lub Opiekunów Prawnych każdego z uczniów pod formularzami, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. Koordynator zobowiązany jest przechowywać zebrane formularze i udostępnić je na każde żądanie Organizatora lub Pho3nix przez okres minimum 10 lat.

Wybór zwycięzców

4.1. Głównymi zwycięzcami Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dodatkowe świadczenia pieniężne, o których mowa w pkt 5.1, zostaną:
a) 3 Szkoły, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4.5 (dalej „Główni Zwycięzcy Publiczności”);
b) 7 Szkół wybranych przez Kapitułę Konkursową (dalej „Główni Zwycięzcy Kapituły Konkursowej”, a wraz z Głównymi Zwycięzcami Publiczności także jako „Główni Zwycięzcy”);
4.2. Pozostałymi zwycięzcami Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody w postaci warsztatów, o którym mowa w pkt 5.7, zostanie
a) 50 Szkół, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4.5 (dalej „Pozostali Zwycięzcy Publiczności”);
b) 50 Szkół wybranych przez Kapitułę Konkursową (dalej „Pozostali Zwycięzcy Kapituły Konkursowej”, a wraz z Pozostałymi Zwycięzcami Publiczności także jako „Pozostali Zwycięzcy”).
4.3. Organizator powoła 5-osobową kapitułę konkursową składającą się z osób powołanych przez Organizatora oraz Pho3nix (dalej „Kapituła Konkursowa”).
4.4. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła Konkursowa weźmie pod uwagę filmy wideo oraz fotorelacje i opisy inicjatyw (w razie ich udostępnienia) oraz dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych m.in. przy użyciu następujących kryteriów:
a) liczba zorganizowanych inicjatyw w danej Szkole;
b) liczba zaangażowanych dzieci;
c) udział lokalnej społeczności;
d) różnorodność zorganizowanych inicjatyw.
4.5. Głosowanie publiczności będzie się odbywać za pośrednictwem Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/pho3nix-active-school/, na następujących zasadach:
a) oddanie głosu jest możliwe wyłącznie w terminie określonym w pkt 1.10.
b) każdy odwiedzający Portal może obejrzeć wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane przez Organizatora do Konkursu i oddać głos na jedną z tych prac.
c) aby oddać ważny głos na pracę konkursową, należy:
i. wybrać pracę konkursową Szkoły, na którą chce się oddać głos;
ii. kliknąć w przycisk „Głosuj” zlokalizowany pod wybraną pracą konkursową;
iii. podać adres e-mail, na który ma zostać wysłany link aktywacyjny potwierdzający udział w głosowaniu, a następnie kliknąć przycisk “Głosuj”;
iv. kliknąć w link potwierdzający o którym mowa w pkt iii;
v. po kliknięciu w link potwierdzający oddany głos zostanie zaliczony.
d) Organizator zastrzega, że adres e-mail, o którym mowa w pkt iii. może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
4.6. Zabronione jest naruszanie oraz omijanie zasad głosowania, w szczególności celem uzyskania większej liczby głosów. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia głosów oddanych w okolicznościach wskazujących na próbę naruszenia lub ominięcia zasad głosowania. Zabronione są w szczególności:
a) oddawanie głosów z adresów e-mail utworzonych z domen tymczasowych lub adresów seryjnych;
b) wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.
4.7. W przypadku, jeśli w głosowaniu opisanym w pkt 4.5 dwie lub większa liczba prac konkursowych uzyskają jednakową liczbę głosów, co będzie skutkować niemożnością wyłonienia zwycięzców w liczbie, o której mowa w pkt 4.1 i pkt 4.2 w oparciu o liczbę oddanych głosów, o wyborze zwycięskich prac spośród prac, które zajęły ex aequo odpowiednio miejsce trzecie lub siódme (w zakresie Nagród Rzeczowych) oraz miejsce setne (w zakresie Warsztatów) zdecyduje Kapituła Konkursowa.
4.8. Wszelkie nieprzewidziane bądź sporne kwestie w zakresie wyłonienia zwycięzców Konkursu wyjaśnia Kapituła Konkursowa. Przy wyborze zwycięskich prac spośród prac, które zajęły ex aequo trzecie lub siódme (w zakresie Nagród Rzeczowych) oraz miejsce setne (w zakresie Warsztatów), Kapituła Konkursowa może wziąć w szczególności pod uwagę fotorelacje, o których mowa w pkt 3.4.
4.9. Głosowanie Kapituły Konkursowej odbędzie się podczas zamkniętej sesji przewidzianej w terminie pomiędzy 8-17 czerwca 2022 r.

Nagroda

5.1. Nagrodami w Konkursie dla 3 Głównych Zwycięzców Publiczności, jest:
a) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 12.500 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.388,88 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał I miejsce;
b) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 7.500 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 833,33 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał II miejsce;
c) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał III miejsce.
(dalej: „Nagrody Rzeczowe Publiczności”):
5.2. Nagrodami w Konkursie dla 7 Głównych Zwycięzców Kapituły Konkursowej, jest:
a) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 15.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.666,66 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał I miejsce;
b) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 10.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.111,11 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał II miejsce;
c) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał III miejsce.
d) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał IV miejsce.
e) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał V miejsce.
f) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał VI miejsce.
g) zestaw sprzętu sportowego o łącznej wartości 5.000 złotych brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 555,55 złotych (wartość należnego podatku od nagród), dla Głównego Zwycięzcy, który uzyskał VII miejsce.
(dalej: „Nagrody Rzeczowe Kapituły Konkursowej”, a wraz z Nagrodami Rzeczowymi Publiczności także jako „Nagrody Rzeczowe”).
5.3. Organizator zastrzega, że Nagrody Rzeczowe Publiczności oraz Nagrody Rzeczowe Kapituły Konkursowej będą możliwe do wyboru wyłącznie spośród oferty produktowej wybranego przez Organizatora partnera będącego renomowanym dystrybutorem sprzętu sportowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany partnera oraz oferty produktowej i cennika partnera po rozpoczęciu Konkursu (dalej „Dystrybutor Sprzętu”).
5.4. Koordynatorzy Głównych Zwycięzców mogą w terminie 21 dni od zakończenia Konkursu przekazać swoje zapotrzebowanie na sprzęt Organizatorowi w oparciu o ofertę oraz cennik Dystrybutora Sprzętu, które zostaną udostępnione Głównym Zwycięzcom nie później niż dniu ogłoszenia wyników Konkursu. W razie braku przesłania przez Koordynatora Głównego Zwycięzcy do Organizatora powyższej informacji – Organizator ma prawo zakupić dowolny sprzęt sportowy do maksymalnej kwoty przyporządkowanej w pkt 5.1 i 5.2. do zajętego przez Głównego Zwycięzcę miejsca w Konkursie wedle wyłącznego uznania Organizatora.
5.5. Nagrody Rzeczowe zostaną dostarczone przez Organizatora do Głównych Zwycięzców w terminie ustalonym między Organizatorem a Koordynatorem Głównego Zwycięzcy.
5.6. Obowiązek uiszczenia podatku od Nagród Rzeczowych spoczywa na Szkołach, zaś obowiązek naliczenia, pobrania, a także odprowadzenia podatku od Nagród Rzeczowych spoczywa na Organizatorze. Podatek od Nagród Rzeczowych zostanie pobrany od Szkół przez Organizatora poprzez potrącenie jego wartości z kwotą świadczeń pieniężnych przyznanych Głównym Zwycięzcom, o których mowa w pkt 5.1. W związku z pobraniem podatku od Nagród rzeczowych poprzez potrącenie jego wartości z kwotą świadczeń pieniężnych Organizator zostaje zwolniony z obowiązku wydania świadczeń pieniężnych Głównym Zwycięzcom, a Szkoła z obowiązku wydania Organizatorowi naliczonej kwoty podatku od Nagród Rzeczowych.
5.7. Nagrodą w Konkursie dla 100 Pozostałych Zwycięzców jest zorganizowanie przez Organizatora bezpłatnych jednodniowych warsztatów sportowych dla każdego z Pozostałych Zwycięzców z zakresu uzgodnionej z Organizatorem dyscypliny sportowej na terenie Szkoły lub na innym terenie wskazanym przez Koordynatora z udziałem przedstawicieli Organizatora (dalej „Warsztaty”).
5.8. Organizator zastrzega, że Warsztaty podejmie wszelkie starania aby zrealizować Warsztaty w okresie od 1 września 2022 r. do końca maja 2023 r., z zastrzeżeniem że szczegółowy termin oraz forma Warsztatów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i instrukcji dotyczących zagrożeń epidemiologicznych dotyczących Covid-19. Informacja o terminach i formie Warsztatów zostanie przekazana indywidualnie Koordynatorom Pozostałych Zwycięzców.
5.9. Koordynator uzyska od Opiekunów Prawnych uczniów, którzy wezmą udział w Warsztatach, zgody na wykorzystanie w nagraniach promujących Organizatora i Pho3nix wizerunku i innych danych osobowych ucznia. W braku uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku konkretnego ucznia Koordynator w trakcie Warsztatów poinformuje o tym Organizatora i zapewni takie przeprowadzenie nagrania, aby tacy uczniowie nie wypowiadali się indywidualnie w trakcie nagrań ani nie byli ujmowani w ramach ujęć. Koordynator uzyska zgodę Opiekunów Prawnych na formularzu przekazanym przez Organizatora.
5.10. Nagrody w Konkursie podlegają łączeniu, co oznacza, że przyznanie Nagród Rzeczowych nie wyklucza przyznania Warsztatów, a także przyznanie Nagrody Głównej Publiczności, nie wyklucza przyznania Nagrody Głównej Kapituły Konkursowej.
5.11. Główni Zwycięzcy oraz Pozostali Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagród Rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
5.12. Głównym Zwycięzcom oraz Pozostałym Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród Rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów.
5.13. Główni Zwycięzcy oraz Pozostali Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród rzeczowych, świadczeń pieniężnych oraz Warsztatów na osoby trzecie.
5.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody Rzeczowej, wynikającą z braku jej odbioru przez Głównego Zwycięzcę. W takim przypadku Nagroda Rzeczowa pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.
5.15. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody rzeczowej w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Nagroda Rzeczowa pozostaje własnością Organizatora i stosownie do jego decyzji, może zostać wydana innej Szkole.

Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Konkursie można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/polityka-prywatnosci/

Reklamacje

7.1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com
7.2. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, który zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z uznaniem reklamacji.

Postanowienia właściwe dla miejsca siedziby

8.1. Poniżej przedstawiamy postanowienia, które mają zastosowanie, jeżeli Uczestnik ma siedzibę w kraju, w którym obowiązuje dane postanowienie:
kraj dodatkowe lub zmodyfikowane postanowienie

Uwagi końcowe

9.1. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, w tym przekazanie Nagród rzeczowych dla Głównych Zwycięzców oraz organizację Warsztatów dla Pozostałych Zwycięzców ponosi Organizator.
9.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie;
b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
c) niemożność przekazania Nagrody rzeczowej Zwycięzcy Głównemu z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Zwycięzcy Głównego;
d) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych jego Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Organizatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na Portalu. Szkoły, które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu o każdej zmianie Regulaminu zostaną także poinformowane przez Organizatora drogą mailową.
9.4. Niniejszy regulamin jest dostępny na Portalu.

 1. Kontakt
  Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z Organizatorem pod adresem e-mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do Organizatora na adres: [ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska].

Załącznik nr 1.A do Regulaminu – wypełniają opiekunowie prawni uczniów biorących udział w przygotowaniu materiału

Pan/i________________________________________________________________________________ zamieszkał/a w _________________, przy ul._______________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
Pan/i ____________________________________________________________________ zamieszkał/a w _________________, przy ul._______________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
oboje działający w imieniu i na rzecz małoletniego(ej)
____________________________________________________________________ zamieszkałego(ej) w _________________, przy ul._______________________, posiadającego(ej) nr PESEL _______________, urodzonego(ej) dnia _________r.,
jako jego(ej) przedstawiciele prawni
(dalej jako „Uczestnik”),
udzielamy [pełna nazwa Koordynatora, adres] (dalej: „Koordynator”) z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania dalszych licencji, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat (dalej: „Licencja”) do korzystania z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do utworów stworzonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej na najciekawsze video sportowe” oraz fotorelacji do tejże pracy (dalej “Konkurs“), będącej częścią akcji „Pho3nix Active School” (dalej „Akcja”).

 1. Oświadczam, że jestem w pełni uprawniony/-a do udzielania Licencji w niniejszym zakresie.
 2. Niniejszej Licencji udzielam na wszystkich znanych w chwili jej udzielenia polach eksploatacji, tj. w szczególności na polach eksploatacji wskazanych poniżej:
  a) utrwalanie na wszelkich nośnikach m. in. audiowizualnych, , na dysku komputerowym, DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na CD oraz CD Romie,
  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką m. in. audiowizualną i cyfrową,
  c) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
  d) wykorzystanie w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS MMS, teletekst) oraz audiowizualnych,
  e) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w kraju i za granicą,
  f) publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie,
  g) wystawianie i wyświetlanie,
  h) najem
  i) dzierżawa,
  j) łączenie z innymi utworami,
  k) synchronizacja obrazu z dźwiękiem,
  l) nadania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  m) nadania za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz w sieciach kablowych,
  n) nadania oraz reemisji za pośrednictwem platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, sieci kablowych, systemu naziemnej telewizji cyfrowej (DTT), SMATV (Satellite Master Antenna Television), MDS (Multipoint Distribution Service) lub MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service), DSL (Digital Subscriber Line), FTTH (Fiber To The Home), ETTH (Ethernet To The Home) lub DTH (Direct To Home);
  o) nadania za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), kablowej telewizji cyfrowej (DVB-C), włączanie sygnału telewizyjnego do multipleksów DVB-T i DVB-C, a także za pośrednictwem bezprzewodowego systemu DVB-H;
  p) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Internetu niezależnie od technologii wykorzystywanej przez użytkowników do łączenia się z Internetem i poprzez wszelkie urządzenia;
  q) wykorzystywanie do celów reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji.
 3. Upoważniam Koordynatora do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów (prawa zależne) oraz udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie. Ponadto, zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do utworów oraz upoważniam Koordynatora do wykonywania ich w moim imieniu, w tym do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie.
 4. Wyrażam również zgodę na korzystanie przez Koordynatora i podmioty, którym udzieli dalszych licencji, z utworów bez mojej zgody w całości lub w części, w tym w połączeniu z innymi utworami.
 5. W przypadku powstania nowego pola eksploatacji w trakcie trwania Licencji, udzielę nieodpłatnej licencji majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych Koordynatorowi na tym polu eksploatacji w zakresie nie mniejszym niż w niniejszej Licencji w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej prośby przez Koordynatora.
 6. W razie dochodzenia roszczeń przez podmioty trzecie względem Koordynatora lub podmiotów, którym udzieli dalszych licencji, dotyczących naruszenia ich praw lub innych przepisów prawa w związku z korzystaniem z Utworów zgodnie z niniejszą Licencją, zwolnię ww. podmioty z odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez nie w związku z obroną przed takimi roszczeniami oraz odszkodowań zasądzonych prawomocnie lub co do których zawarto ugodę.

data, miejsce, imię nazwisko, podpis

Załącznik nr 1.B do Regulaminu – wypełnia osoba pełnoletnia biorąca udział w przygotowaniu materiału

Pan/i________________________________________________________________________________ zamieszkał/a w _________________, przy ul._______________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
(dalej jako „Uczestnik”),
udzielam [pełna nazwa Koordynatora, adres] (dalej: „Koordynator”) z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania dalszych licencji, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat (dalej: „Licencja”) do korzystania z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do utworów stworzonych przeze mnie w ramach pracy konkursowej na najciekawsze video sportowe oraz fotorelacji do tejże pracy (dalej “Konkurs“), będącej częścią akcji „Pho3nix Active School” (dalej „Akcja”).

 1. Oświadczam, że jestem w pełni uprawniony/-a do udzielania Licencji w niniejszym zakresie.
 2. Niniejszej Licencji udzielam na wszystkich znanych w chwili jej udzielenia polach eksploatacji, tj. w szczególności na polach eksploatacji wskazanych poniżej:
  r) utrwalanie na wszelkich nośnikach m. in. audiowizualnych, , na dysku komputerowym, DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, , na CD oraz CD Romie,
  s) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką m. in. audiowizualną i cyfrową,
  t) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
  u) wykorzystanie w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS MMS, teletekst) oraz audiowizualnych,
  v) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w kraju i za granicą,
  w) publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie,
  x) wystawianie i wyświetlanie,
  y) najem, dzierżawa,
  z) łączenie z innymi utworami,
  aa) synchronizacja obrazu z dźwiękiem,
  bb) nadania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  cc) nadania za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz w sieciach kablowych,
  dd) nadania oraz reemisji za pośrednictwem platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, sieci kablowych, systemu naziemnej telewizji cyfrowej (DTT), SMATV (Satellite Master Antenna Television), MDS (Multipoint Distribution Service) lub MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service), DSL (Digital Subscriber Line), FTTH (Fiber To The Home), ETTH (Ethernet To The Home) lub DTH (Direct To Home);
  ee) nadania za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), kablowej telewizji cyfrowej (DVB-C), włączanie sygnału telewizyjnego do multipleksów DVB-T i DVB-C, a także za pośrednictwem bezprzewodowego systemu DVB-H;
  ff) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Internetu niezależnie od technologii wykorzystywanej przez użytkowników do łączenia się z Internetem i poprzez wszelkie urządzenia;
  gg) wykorzystywanie do celów reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji.
 3. Upoważniam Koordynatora do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów (prawa zależne) oraz udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie. Ponadto, zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do utworów oraz upoważniam Koordynatora do wykonywania ich w moim imieniu, w tym do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie.
 4. Wyrażam również zgodę na korzystanie przez Koordynatora i podmioty, którym udzieli dalszych licencji, z utworów bez mojej zgody w całości lub w części, w tym w połączeniu z innymi utworami.
 5. W przypadku powstania nowego pola eksploatacji w trakcie trwania Licencji, udzielę nieodpłatnej licencji majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych Koordynatorowi na tym polu eksploatacji w zakresie nie mniejszym niż w niniejszej Licencji w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej prośby przez Koordynatora.
 6. W razie dochodzenia roszczeń przez podmioty trzecie względem Koordynatora lub podmiotów, którym udzieli dalszych licencji, dotyczących naruszenia ich praw lub innych przepisów prawa w związku z korzystaniem z Utworów zgodnie z niniejszą Licencją, zwolnię ww. podmioty z odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez nie w związku z obroną przed takimi roszczeniami oraz odszkodowań zasądzonych prawomocnie lub co do których zawarto ugodę.

data, miejsce, imię nazwisko, podpis

Załącznik nr 2.A – zgoda na wykorzystanie wizerunku – wypełniają opiekunowie prawni

Pan/i________________________________________________________________________________ zamieszkał/a w _________________, przy ul._______________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
Pan/i ____________________________________________________________________ zamieszkał/a w _________________, przy ul._______________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
oboje działający w imieniu i na rzecz małoletniego(ej)
____________________________________________________________________ zamieszkałego(ej) w _________________, przy ul._______________________, posiadającego(ej) nr PESEL _______________, urodzonego(ej) dnia _________r.,
jako jego(ej) przedstawiciele prawni
(dalej jako „Uczestnik”),
z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia wyrażamy zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych przez Organizatora (zdefiniowany poniżej) oraz Pho3nix (zdefiniowane poniżej) w celu rozstrzygnięcia konkursu na najciekawsze video sportowe oraz fotorelacji do tejże pracy (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji „Pho3nix Active School” (dalej „Akcja”) a także w celu reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji i celach archiwalnych. Wyrażona zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie drukowanej, prasie elektronicznej, sieci Internet, w tym mediach społecznościowych. Zobowiązuję się do nieodwoływania niniejszej zgody przez okres trwania Licencji, o której mowa w Załączniku nr 1.

[„Organizator” – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020]
„Pho3nix” – fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607.


data, miejsce, imię nazwisko, podpis

Załącznik nr 2.B – zgoda na wykorzystanie wizerunku – wypełniają osoby pełnoletnie

Pan/i ____________________________________________________________________ zamieszkał/a w _________________, przy ul._______________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
(dalej jako „Uczestnik”),
z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia wyrażamy zgodę na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych przez Organizatora (zdefiniowany poniżej) oraz Pho3nix (zdefiniowane poniżej) w celu rozstrzygnięcia konkursu na najciekawsze video sportowe oraz fotorelacji do tejże pracy (dalej “Konkurs“) będącego częścią akcji „Pho3nix Active Schools” (dalej „Akcja”), a także w celu reklamy i promocji Fundacji oraz jej inicjatyw, w tym Konkursu oraz Akcji i celach archiwalnych. Wyrażona zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikację w prasie drukowanej, prasie elektronicznej, sieci Internet, w tym mediach społecznościowych. Zobowiązuję się do nieodwoływania niniejszej zgody przez okres trwania Licencji, o której mowa w Załączniku nr 1.

[„Organizator” – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP 9721247020]
„Pho3nix” – fundacja Pho3nix Stiftung z siedzibą c/o Iatesta AG, Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz, Szwajcaria, wpisana do szwajcarskiego rejestru handlowego kantonu Gryzonia pod numerem CHE-169.567.607.


data, miejsce, imię nazwisko, podpis