Regulamin Akcji Charytatywnej Fundacja Pho3nix Gra z WOŚP

Regulamin Akcji Charytatywnej Fundacja Pho3nix Gra z WOŚP

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki akcji charytatywnej realizowanej pod nazwą „Fundacja Pho3nix Gra z WOŚP” (dalej „Akcja„).
 • Akcja jest realizowana za pośrednictwem aplikacji mobilnej Pho3nix Kids (dalej „Aplikacja”) dostępnej do pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store oraz portalu Pho3nix Kids pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/ (dalej „Portal”).
 • Koordynatorem Akcji oraz administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest partner lokalny Pho3nix na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Klub Sportowy Tri Tour z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 21/4, 60-161 Poznań, Polska, wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod pozycją ST 292, NIP: 9721247020 (dalej „Koordynator”).
 • Beneficjentem Akcji jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030897, NIP: 521-30-03-700, REGON: 010168068 (dalej „Beneficjent”).
 • Akcja rozpoczyna się w dniu 24 stycznia 2022 r. o godzinie 00:01, a kończy się dnia 6 lutego 2022 r. o godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Akcji„).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów określonych w pkt 1.6. Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.
 • Udział w Akcji jest bezpłatny.
 • Akcja jest adresowana do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (również zespół szkół, jeżeli w jego skład wchodzi szkoła podstawowa) lub innych placówek oświatowych, które zgłosiły chęć udziału w konkursie pod nazwą „Międzyszkolny konkurs w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids” odbywającym się w Czasie Trwania Akcji (dalej „Konkurs”) oraz zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie przez Koordynatora będącego organizatorem Konkursu (dalej „Szkoła”);
 • Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie, których Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
 • Celem Akcji jest przekazanie przez Pho3nix na rzecz Beneficjenta z przeznaczeniem na cele „30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (dalej „30 Finał WOŚP”) darowizny w kwocie proporcjonalnej do liczby uczestników Akcji którzy zalogują się do Aplikacji oraz wykonają co najmniej 1000 (jeden tysiąc) kroków zarejestrowanych na Koncie Uczeń w Aplikacji w Czasie Trwania Akcji, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota darowizny przypadająca na jednego uczestnika Akcji wynosi 5,- PLN (pięć złotych), zaś na wszystkich uczestników Akcji łącznie – 1.000.000,- PLN (jeden milion złotych).
 • Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia Akcji za pośrednictwem Portalu oraz mediów społecznościowych Pho3nix (Facebook, Instagram).
 1. Postanowienia ogólne
 • Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, jest osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  • jest uczniem Szkoły;
  • posiada aktywne konto „Konto Uczeń” przyporządkowane do Szkoły, w której się uczy oraz Aplikację zintegrowaną z aplikacjami Google Fit lub Apple Health oraz spełnia pozostałe warunki wymagane do korzystania z funkcjonalności mierzenia kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji określone w Warunkach Użytkowania Aplikacji i Portalu udostępnionych na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/warunki-uzytkowania/ (dalej „Warunki”);
  • zaloguje się na własne Konto Uczeń oraz wykona nie mniej niż 1000 kroków które zostaną zarejestrowane na jego Koncie Uczeń w Aplikacji w Czasie Trwania Akcji;
 • Przystąpienie do Akcji następuje poprzez zalogowanie się na Konto Uczeń oraz wykonanie co najmniej 1000 kroków, które zostaną zarejestrowane na Koncie Uczeń w Aplikacji w Czasie Trwania Akcji przez osobę która spełnia warunki udziału określone w pkt 2.1.
 • Dane o liczbie kroków wykonanych przez Uczestników zbierane są przez Aplikację po uprzedniej integracji Aplikacji z aplikacją Google Fit lub aplikacją Apple Health.
 • Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub Warunków. Decyzja Koordynatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Akcji jest ostateczna.
 • Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji wyłącznie jeden raz.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji, a w uzasadnionych przypadkach do blokowania możliwości wzięcia udziału w Akcji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  • podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  • podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Koordynatora lub Pho3nix lub godzące w ich wizerunek;
  • podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania.
 1. Postanowienia ogólne
 • Za każdego Uczestnika spełniającego wymogi opisane w pkt 2.1, który wykona nie mniej niż 1000 kroków, które zostaną zarejestrowane na Koncie Uczeń Uczestnika w Aplikacji w Czasie Trwania Akcji, Pho3nix przeznaczy lub doprowadzi do przeznaczenia na rzecz Beneficjenta na cele 30 Finału WOŚP w formie darowizny 5,- PLN (pięć złotych), jednak łącznie nie więcej niż:
  • 5,- PLN (pięć złotych) za jednego Uczestnika; oraz
  • 1.000.000,- PLN (jeden milion złotych) za wszystkich Uczestników (łącznie);
  • Przekazanie darowizny nastąpi w terminie 60 dni od ogłoszenia wyników Akcji.
  • Liczba wszystkich Uczestników Akcji, liczba kroków wykonanych przez poszczególnych oraz wszystkich Uczestników łącznie zostanie obliczona przez Koordynatora.
  • Kroki wykonane przez Uczestników, którzy nie zainstalowali Aplikacji lub nie dokonali integracji Aplikacji z aplikacjami Google Fit lub Apple Health lub wykonywali kroki bez aktywnej Aplikacji lub nie przyporządkowali swojego Konta Uczeń do Szkoły, której są uczniami, nie będą brane pod uwagę przez Koordynatora.
 1. Dane Osobowe

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Akcji można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/polityka-prywatnosci/
 1. Reklamacje 
 • Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc@pho3nix-kids.com.
  • Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikacyjne i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
  • Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora, który zobowiązany jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z uznaniem reklamacji.
 1. Uwagi końcowe 
 • Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Akcji ponosi Koordynator.
  • Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji;
  • naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych osób trzecich;
  • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;
  • ewentualne urazy fizyczne Uczestników oraz szkody z tym związane, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez Uczestników kroków w ramach Akcji.
  • Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Koordynatora, których nie można było przewiedzieć w chwili ogłoszenia Regulaminu, jak również z potrzeby usunięcia ewentualnych błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na dostępnym na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/.
  • Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu.
 1. Kontakt 
 • Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z pomoc@pho3nix-kids.com lub napisz do Koordynatora na adres: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań, Polska.